УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ключові слова: дебіторська заборгованість, управління дебіторською заборгованістю, програмне забезпечення, інформаційне забезпечення, автоматизація обліку

Анотація

У статті здійснено дослідження сучасного стану управління дебіторською заборгованістю, визначені основні проблеми та запропоновані шляхи їх подолання. Методика дослідження заснована на загальнонаукових методах пізнання: історичному, логічному, системному, індукції, дедукції, аналізу, синтезу; методах статистичної обробки даних, класифікації, групування. Доведено, що оптимізувати процес управління дебіторською заборгованістю в умовах діджиталізації можна шляхом інтеграції комунікаційних та мережевих технологій. Інтегрування у сучасні програмні продукти для автоматизації обліку функції інформаційного обміну з єдиною базою даних контрагентів дасть змогу отримувати інформацію про контрагентів, наявність договірних відносин, стан дебіторської заборгованості та порядок її погашення. Єдина база даних дасть можливість інформаційного обміну між постачальниками, покупцями, банківськими установами, юридичними та факторинговими організаціями, державними органами фіскальної служби та статистики. Перспективою подальших досліджень є дослідження інформаційного забезпечення управління дебіторською заборгованістю в умовах застосування технології «блокчейн».

Посилання

Акімова Н.С., Топоркова О.В., Євлаш Т.О. Облік та аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємств оптової торгівлі: монографія Х.: ХДУХТ, 2016. 285 с.

Бєлозерцев В.С., Гуня В.О. Розробка механізму управління дебіторською заборгованістю підприємства: концептуальний підхід. Економіст. 2014. № 3. С. 57–60.

Бондарчук Н.В., Васильєва Л.М. Теоретико-методичні основи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2016. Вип. 16(1). – С. 135–138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_16(1)__35 (дата звернення: 10.01.2021).

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Кірейцев Г.Г. Фінансова звітність підприємств та її аналіз. К.: ЦУЛ, 2002. 452 с.

Ковтуненко К.В. Управління дебіторською заборгованістю як інструмент зменшення фінансових ризиків на малих підприємствах. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2017. № 1. С. 52–57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ejopu_2017_1_11 (дата звернення: 25.01.2021).

Кононенко Л.В., Назарова Г.Б., Оришака О.В. Організація обліку і аудиту розрахунків за податками та платежами в умовах використання сучасного інформаційного забезпечення. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернів. торг.-екон. ін-т КНТЕУ. Чернівці: Вид-во ЧТЕІ КНТЕУ, 2020. Вип. I-IІ (77–78). Економічні науки. С. 202–211.

Кручак Л., Муравський В. Автоматизація обліку дебіторської заборгованості на основі інтегрованої бази даних контрагентів. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2017. Вип. 1. С. 109–118.

Лищенко О.Г. Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством. Держава і регіони. 2009. №1. С. 114–117.

Лігоненко Л.О., Новікова Н.М. Управління дебіторською заборгованістю підприємства: Навч. посіб. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 275 c.

Облікова політика: навч. посіб. / Г.М. Давидов, В.М. Савченко, О.В. Пальчук, та ін.; за заг. ред. Г.М. Давидова. 2-ге вид., перероб. і доп. Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. 362 с. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7357 (дата звернення: 25.01.2021).

Савченко В. М. Інформаційне забезпечення податкового менеджменту Центральноукраїнський науковий вісник . Економічні науки. 2018. Вип. 1. С. 214–220. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2018_1_25 (дата звернення: 29.01.2021).

Синькевич Н. І. Актуальність та проблеми дебіторської заборгованості: історичні аспекти, економічний зміст та етапи розвитку. Галицький економічний вісник. 2017. № 2. С. 119–129. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2017_2_15 (дата звернення: 30.01.2021).

Сисоліна Н. П., Савеленко Г. В., Василенко Л. П. Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності: Навчальний посібник. Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2013. С.248.

Смачило В. В. Сутність факторингу та його використання при управлінні дебіторською заборгованістю в Україні. Фінанси України. 2007. №7. С. 35-45.

Фаринович І.В. Факторинг як механізм пришвидшення обіговості обігових коштів підприємств. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_15/248_Far.pdf. (дата звернення: 30.01.2021)

Khaustova Yevheniia, Durmanov Akmal, Dubinina Maryna, Yurchenko Oksana, Cherkesova Elvira. Quality of strategic business management in the aspect of growing the role of intellectual capital. Academy of Strategic Management Journal. Arden Vol. 19, Iss. 5, (2020) URL: https://search.proquest.com/openview/94acda2721acd4408356541f0e1e624d/1?cbl=38745&pq-origsite=gscholar (дата звернення: 18.01.2021)

Akimova N. S., Toporkova O. V., Yevlash T. O. (2016) Oblik ta analiz debitorskoi zaborhovanosti v systemi upravlinnia pidpryiemstv optovoi torhivli: monohrafiia [Accounting and analysis of receivables in the management system of wholesale enterprises: monograph]. Kh.: KhDUKhT, p. 285.

Bielozertsev V. S., Hunia V. O. (2014) Rozrobka mekhanizmu upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu pidpryiemstva: kontseptualnyi pidkhid [Development of the mechanism of management of receivables of the enterprise: the conceptual approach]. Ekonomist [Economist]. No. 3. pp. 57–60.

Bondarchuk N. V., Vasylieva L. M. (2016) Teoretyko-metodychni osnovy bukhhalterskoho obliku debitorskoi zaborhovanosti [Economist]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky [Scientific Bulletin of Kherson State University. Ser .: Economic Sciences]. vol. 16(1), pp. 135-138. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_16(1)__35 (accessed 10 January 2021).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

Kireitsev H.H. (2002) Finansova zvitnist pidpryiemstv ta yii analiz [Financial statements of enterprises and its analysis]. K.: TsUL, p. 452. (in Ukrainian)

Kovtunenko K. V. (2017) Upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu yak instrument zmenshennia finansovykh ryzykiv na malykh pidpryiemstvakh [Accounts receivable management as a tool to reduce financial risks in small businesses]. Ekonomichnyi zhurnal Odeskoho politekhnichnoho universytetu [Economic Journal of Odessa Polytechnic University]. no. 1. pp. 52–57. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ejopu_2017_1_11 (accessed 25 January 2021).

Kononenko L.V., Nazarova H.B., Oryshaka O.V. (2020) Orhanizatsiia obliku i audytu rozrakhunkiv za podatkamy ta platezhamy v umovakh vykorystannia suchasnoho informatsiinoho zabezpechennia [Organization of accounting and audit of calculations for taxes and payments in terms of using modern information support]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky. Cherniv. torh.-ekon. in-t KNTEU [Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economic sciences. Cherniv. trade and economy Inst. KNTEU]. Chernivtsi: Vyd-vo ChTEI KNTEU, vol. I-IІ (77–78), pp. 202–211.

Kruchak L., Muravskiy V. (2017) Avtomatizacіya oblіku debіtors'koї zaborgovanostі na osnovі іntegrovanoї bazi danih kontragentіv [Automation of receivables accounting based on an integrated database of counterparties]. VIsnik TernopIlskogo natsIonalnogo ekonomIchnogo unIversitetu [Bulletin of Ternopil National Economic University]. Vol. 1., pp. 109–118.

Lyshchenko O.H. (2009) Analiz debitorskoi zaborhovanosti v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Analysis of receivables in the enterprise management system]. Derzhava i rehiony [State and regions]. No. 1, pp. 114–117.

Lihonenko L.O., Novikova N.M. (2005) Upravlinnia debitorskoiu zaborhovanistiu pidpryiemstva: Navch. Posib [Management of receivables of the enterprise: Textbook]. K.: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t. P. 275. (in Ukrainian)

Davydov H.M., Savchenko V.M., Palchuk O.V. (2017) Oblikova polityka: navch. posib [Accounting policy: study guide]. Kropyvnytskyi: PP «Ekskliuzyv-System». P. 362. Available at: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7357 (accessed 25 January 2021).

Savchenko V.M. (2018) Informatsiine zabezpechennia podatkovoho menedzhmentu [Information support of tax management]. Tsentralnoukrainskyi naukovyi visnyk. Ekonomichni nauky [Central Ukrainian Scientific Bulletin. Economic sciences]. Vol. 1, pp. 214–220. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2018_1_25 (accessed 29 January 2021).

Synkevych N. I. (2017) Aktualnist ta problemy debitorskoi zaborhovanosti: istorychni aspekty, ekonomichnyi zmist ta etapy rozvytku [Relevance and problems of receivables: historical aspects, economic content and stages of development]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk [Galician Economic Bulletin]. No. 2, pp. 119–129. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2017_2_15 (accessed 30 January 2021)

Sysolina N. P., Savelenko H. V., Vasylenko L. P. (2013) Informatsiine zabezpechennia pidpryiemnytskoi diialnosti: Navchalnyi posibnyk [Information support of entrepreneurial activity: Textbook]. Kirovohrad: Lysenko V.F. P. 248. (in Ukrainian)

Smachylo V. V. (2007) Sutnist faktorynhu ta yoho vykorystannia pry upravlinni debitorskoiu zaborhovanistiu v Ukraini [The essence of factoring and its use in the management of receivables in Ukraine]. Finansy Ukrainy [Information Finance of Ukraine]. No 7, pp. 35–45.

Farynovych I.V. (2015) Faktorynh yak mekhanizm pryshvydshennia obihovosti obihovykh koshtiv pidpryiemstv [Factoring as a mechanism for accelerating the turnover of working capital of enterprises]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/2015/248_Far.pdf. (accessed 30 January 2021)

Khaustova Yevheniia, Durmanov Akmal, Dubinina Maryna, Yurchenko Oksana, Cherkesova Elvira. (2020) Quality of strategic business management in the aspect of growing the role of intellectual capital. Academy of Strategic Management Journal. Arden Vol. 19, Iss. 5, URL: https://search.proquest.com/openview/94acda2721acd4408356541f0e1e624d/1?cbl=38745&pq-origsite=gscholar (accessed 18 January 2021)

Переглядів статті: 681
Завантажень PDF: 331
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Кононенко, Л. В., Сисоліна, Н. П., & Юрченко, О. В. (2021). УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Економічний простір, (166), 104-109. https://doi.org/10.32782/2224-6282/166-18
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ