РОЗВИТОК МІКРОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ У ПРАЦЯХ ЛАУРЕАТІВ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: мікроекономіка, маржиналізм, Нобелівська премія, лауреати, теорія добробуту, поведінкова економіка

Анотація

У статті досліджено внесок лауреатів Нобелівської премії у розвиток мікроекономічної теорії. Розглянуто зміст наукових напрацювань, які стосуються дослідження ринків. Охарактеризовано значення «Ідеальної системи попиту», створеної Е. Дітоном та Дж. Мюльбауером. Проаналізовано вклад В. Сміта у становлення експериментального пошуку в мікроекономічній теорії. Досліджено центральні положення теорії добробуту та значення праць Дж. Хікса, К. Ерроу, М. Алле та А Сена у її створенні. Прослідковано еволюцію поглядів на теорію споживчого вибору та охарактеризовано вклад Нобелівських лауреатів у виникнення та становлення поведінкової економіки, засновниками якої вважаються Г. Саймон та Д. Канеман. Зроблено висновок про значний вплив розроблених теоретичних концепцій на практичне господарське життя.

Посилання

Список лауреатів Премії імені Нобеля з економіки. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki.

Дубенська О. П’ять найцікавіших лауреатів премії Нобеля з економіки. URL: https://rus.lb.ua/economics/2014/10/31/284332_pyat_

naytsikavishih_lauereativ.html.

Чирак М., Чирак І. Гіпотеза ефективних ринків: прибічники і критики. Вісник ТНЕУ. 2015. № 3. С. 126-135.

Лібанова Е. Нобелівську премію з економіки 2015 року присуджено за цикл досліджень проблем споживання, бідності і добробуту. Демографія та соціальна економіка. 2015. № 3(25). С. 11-20.

Длугопольський О., Івашук Ю. Експериментальна та поведінкова економіка: від Вернона Сміта до Даніеля Канемана. Вісник ТНЕУ. 2014. № 1. С. 180-193.

Корнилюк Р. Мічені Нобелем: економ-психолог Деніел Канеман. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2010/11/5/255342.

Лимар В. В. Концепт економічної ефективності у розрізі еволюції наукових шкіл. Інноваційна економіка. 2018. № 1-2. С. 27-31.

Москаленко О. М. Концепція ефективності випереджаючого економічного розвитку в системі координат неоліберальної політики та можливості її реалізації. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2013. № 1(12). С. 50-61.

Шиманська О. Феномен Моріса Алле. Вісник ТНЕУ. 2008. № 4.

С. 151-156.

Bounded Rationality. URL: https://plato.stanford.edu/entries/bounded-rationality.

Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk. Econometrica. 1979. Vol. 47. P. 263-291. URL: https://www.econometricsociety.org/publications/econometrica/1979/03/01/prospect-theory-analysis-decision-under-risk.

Передало Х. С., Огерчук Ю. В., Лібенко Ю. С. Поведінкова економіка та можливості застосування технік її впливу в сучасних організаціях. Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2019/96.pdf.

Ушакова Н. Г., Помінова І. І. Поведінкова економіка в парадигмальній структурі сучасної економічної теорії. БізнесІнформ. 2019. № 9. С. 8-13.

Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein. Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. URL: https://EconPapers.repec.org/

RePEc:kap:copoec:v:19:y:2008:i:4:p:356-360.

Довбенко М. В. Чи може бути економічна теорія привабливою?! URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2006/07/118-131__no-3-4__vol-14__2006__UKR.pdf.

Spysok laureativ Premii imeni Nobelia z ekonomiky [List of Nobel Prize winners in economics]. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki [in Ukrainian].

Dubenska O. Piat naitsikavishykh laureativ premii Nobelia z ekonomiky [The five most interesting Nobel Prize winners in economics]. Available at: https://rus.lb.ua/economics/2014/10/31/284332_pyat_naytsikavishih_lauereativ.html [in Ukrainian].

Chyrak M., Chyrak I. (2015) Hipoteza efektyvnykh rynkiv: prybichnyky i krytyky [Hypothesis of effective markets: supporters and critics] Visnyk TNEU [Bulletin of Ternopil National Economic University], 3, 126-135 [in Ukrainian].

Libanova E. (2015) Nobelivsku premiiu z ekonomiky 2015 roku prysudzheno za tsykl doslidzhen problem spozhyvannia, bidnosti i dobrobutu [The 2015 Nobel Prize in Economics was awarded for a series of studies on consumption, poverty and well-being]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika [Demography and social economy], 3(25), 11-20 [in Ukrainian].

Dluhopolskyi O., Ivashuk Yu. (2014) Eksperymentalna ta povedinkova ekonomika: vid Vernona Smita do Danielia Kanemana [Experimental and behavioral economics: from Vernon Smith to Daniel Kahneman] Visnyk TNEU [Bulletin of Ternopil National Economic University], 1, 180-193 [in Ukrainian].

Kornyliuk R. (2010) Micheni Nobelem: ekonom-psykholoh Deniel Kaneman [Nobel laureate: economist-psychologist Daniel Kahneman]. Available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2010/11/5/255342 [in Ukrainian].

Lymar V. V. (2018) Kontsept ekonomichnoi efektyvnosti u rozrizi evoliutsii naukovykh shkil [The concept of economic efficiency in the context of the evolution of scientific schools] Innovatsiina ekonomika [Innovative economy], 1-2, 27-31 [in Ukrainian].

Moskalenko O. M. (2013) Kontseptsiia efektyvnosti vyperedzhaiuchoho ekonomichnoho rozvytku v systemi koordynat neoliberalnoi polityky ta mozhlyvosti yii realizatsii [The concept of the effectiveness of advanced economic development in the coordinate system of neoliberal policy and the possibility of its implementation]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho» [Bulletin of the Yaroslav Mudryi National Law University], 1(12), 50-61 [in Ukrainian].

Shymanska O. (2008) Fenomen Morisa Alle [The phenomenon of Maurice Allais] Visnyk TNEU [Bulletin of Ternopil National Economic University], 4, 151-156 [in Ukrainian].

Bounded Rationality. Available at: https://plato.stanford.edu/entries/bounded-rationality.

Kahneman D., Tversky A. (1979) Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk. Econometrica, 47, 263-291. Available at: https://www.econometricsociety.org/publications/econometrica/1979/03/01/prospect-theory-analysis-decision-under-risk.

Peredalo Kh. S., Oherchuk Yu. V., Libenko Yu. S. (2019) Povedinkova ekonomika ta mozhlyvosti zastosuvannia tekhnik yii vplyvu v suchasnykh orhanizatsiiakh [Behavioral economics and the possibility of applying techniques of its influence in modern organizations]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy], 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/

_2019/96.pdf [in Ukrainian].

Ushakova N. H., Pominova I. I. (2019) Povedinkova ekonomika v paradyhmalnii strukturi suchasnoi ekonomichnoi teorii [Behavioral economics in the paradigmatic structure of modern economic theory]. BiznesInform, no. 9, pp. 8-13 [in Ukrainian].

Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein (2008). Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. Available at: https://EconPapers.repec.org/RePEc:kap:copoec:v:19:y:2008:i:4:p:356-360.

Dovbenko M. V. (2006) Chy mozhe buty ekonomichna teoriia pryvablyvoiu?! [Can economic theory be attractive?!]. Available at: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2006/07/118-131__no-3-4__vol-14__2006

__UKR.pdf.

Переглядів статті: 302
Завантажень PDF: 247
Опубліковано
2022-03-31
Як цитувати
Луньова , Т. С. (2022). РОЗВИТОК МІКРОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ У ПРАЦЯХ ЛАУРЕАТІВ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ЕКОНОМІКИ. Економічний простір, (179), 7-11. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-1
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ