ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Ключові слова: банківська система, необанки, криптовалюта, блокчейн, державне регулювання ринку банківських послуг, цифровізація

Анотація

У   статті розглядаються сучасні особливості цифровізації банківської сфери та відносно  новий ринок - криптовалюта.  Проаналізовано специфіку банківського сектору у цифровій економіці та основні проблеми, що виникають у процесі їх діяльності.  Першим повністю реалізованим стартапом в індустрії «необанку» є проект «Монобанк» – яскравий приклад віртуального банку, який не є банком, що  пов'язаний з традиційним форматом. Доведено, що поява необанків як нова форма банківської діяльності пов'язана зі значним розвитком Інтернет-технологій. Відносно новий ринок криптовалюти є предметом великого інтересу для дослідження в сучасних умовах фінансових інновацій у платіжних послугах. Криптовалюта створює виклик для фінансової системи України, оскільки як центральний банк, так і інші державні регулятори не можуть контролювати її емісію та обіг. Вони показують динаміку зростання капіталізації ринку криптовалют, де переважає біткоїн.

Посилання

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/ (дата звернення: 13.03.2021)

Біткойн розділився і подорожчав – що це означає! // Ukr.media. – 2017. – 8 серп. – Режим доступу: https://ukr.media/business/316936

Беззуб Р.Ю. Проблеми розвитку необанків в Україні. Розвиток банківських послуг та інновацій в цифровій економіці : матеріали наук.-практ. інтерн. конф. студ. аспір. і молод. вчених. Київ, 14 квітня 2019 р. С. 57-59.

Гудіма Т. Економіко-правові особливості реалізації грошово-кредитної політики в кризовий період (на прикладі пандемії COVID19). Підприємництво, господарство і право. 2020. № 4. С. 70-75. DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.4.11

Держбанк у лідерах: які банки були найбільш прибутковими за половину 2021 року. Экономическая правда. – 2021. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/08/6/676635/.

Довгань Ж. М. Розвиток банківських екосистем: ризики і перспективи. Інноваційна економіка. 2019. № 5-6. С. 158-164. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2019_5-6_23

Касян І. Ю. Передумови трансформації банків України у екосистеми. Розвиток банківських послуг та інновацій в цифровій економіці : матеріали наук.-практ. інтерн. конф. студ. аспір. і молод. вчених. Київ, 14 квітня 2019 р. С. 19-23.

Кузьменко О.В., Овчаренко В.О. Тенденції розвитку сучасних банківських технологій. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 24. Ч. 2. С. 98–103

Степаненко О. П. Перспективні напрями цифрової трансформації в контексті розбудови цифрової економіки. Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (голов. ред.) [та ін.]. Київ : КНЕУ, 2017. № 93. С. 120–131

Vial, G. Understanding digital transformation: A review and a research agenda. J. Strateg. Inf. Syst. 2019, 28, 118–144.

Yip, A.W .; Bocken, N.M. Sustainable business model archetypes for the banking industry. J. Clean. Prod. 2018, 174, 150–169.

Ananda, S .; Devesh, S .; Lawati, A.M.A. What factors drive the adoption of digital banking? An empirical study from the perspective of Omani retail banking. J. Financ. Serv. Mark. 2020, 25, 14–24.

Dratva, R. Is open banking driving the financial industry towards a true electronic market? Electron. Mark. 2020, 30, 65–67.

Khanboubi, F .; Boulmakoul, A. Digital transformation in the banking sector: Surveys exploration and analytics. Int. J. Inf. Syst. Chang. Manag. 2019, 11, 93–127.

Sudarsono, H.; Nugrohowati, R.N.I.; Tumewang, Y.K. The effect of COVID-19 pandemic on the adoption of Internet banking in Indonesia: Islamic bank and conventional bank. J. Asian Financ. Econ. Bus. 2020, 7, 789–800.

Sinclair Davidson, Primavera de Filippi, Jason Potts. Blockchains and the economic institutions of capitalism. Journal of Institutional Economics, Cambridge University Press (CUP), 2018, 14 (4), pp.639 - 658.

J. Open Innov. Technol. Mark. Complex. 2021, 7, 204 14 of 14 56. Nasri, W. Acceptance of Internet Banking in Tunisian Banks: Evidence from Modified UTAUT Model. Int. J. E-Bus. Res. 2021, 17, 22–41.

Shahabi, V.; Azar, A.; Razi, F.F.; Shams, M.F.F. Simulation of the effect of COVID-19 outbreak on the development of branchless banking in Iran: Case study of Resalat Qard–al-Hasan Bank. Rev. Behav. Financ. 2021, 13, 85–108.

Ofitsijnyj sajt Ministerstva finansiv Ukrainy [Official site of the Ministry of Finance of Ukraine]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count.

Bitkojn rozdilyvsia i podorozhchav – scho tse oznachaie! (2017) [Bitcoin has split and risen - what does that mean!]. Ukr.media. Available at: https://ukr.media/business/316936

Bezzub R.Yu. (2019) Problemy rozvytku neobankiv v Ukraini [Problems of neobank development in Ukraine]. Rozvytok bankivs'kykh posluh ta innovatsij v tsyfrovij ekonomitsi. Kyiv, рр. 57-59.

Hudima T. (2020) Ekonomiko-pravovi osoblyvosti realizatsii hroshovo-kredytnoi polityky v kryzovyj period (na prykladi pandemii COVID19) [Economic and legal features of the implementation of monetary policy in the crisis period (on the example of the pandemic COVID19)]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, no. 4, рр. 70-75. Available at: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.4.11

Derzhbank u liderakh: iaki banky buly najbil'sh prybutkovymy za polovynu 2021 roku [State Bank in the leaders: which banks were the most profitable in the middle of 2021]. Ekonomycheskaia pravda. Available at: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/08/6/676635/.

Dovhan' Zh. M. (2019) Rozvytok bankivs'kykh ekosystem: ryzyky i perspektyvy [Development of banking ecosystems: risks and prospects]. Innovatsijna ekonomika. № 5-6. рр. 158-164. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2019_5-6_23

Kasian I. Yu. (2019) Peredumovy transformatsii bankiv Ukrainy u ekosystemy [Prerequisites for the transformation of Ukrainian banks into ecosystems]. Rozvytok bankivs'kykh posluh ta innovatsij v tsyfrovij ekonomitsi : materialy nauk.-prakt. intern. konf. stud. aspir. i molod. vchenykh. Kyiv, рр. 19-23.

Kuz'menko O.V., Ovcharenko V.O. (2019) Tendentsii rozvytku suchasnykh bankivs'kykh tekhnolohij [Trends in the development of modern banking technologies]. Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 24, no. 2. рр. 98–103

Stepanenko O. P. (2017) Perspektyvni napriamy tsyfrovoi transformatsii v konteksti rozbudovy tsyfrovoi ekonomiky. Modeliuvannia ta informatsijni systemy v ekonomitsi : zb. nauk. pr. M-vo osvity i nauky Ukrainy, DVNZ «Kyiv. nats. ekon. un-t im. Vadyma Het'mana» ; redkol.: V. K. Halitsyn (holov. red.) [ta in.]. Kyiv : KNEU. № 93. рр. 120–131

Vial, G. (2019) Understanding digital transformation: A review and a research agenda. J. Strateg. Inf. Syst. 28, рр. 118–144.

Yip, A.W . (2018) Bocken, N.M. Sustainable business model archetypes for the banking industry. J. Clean. Prod.174, рр. 150–169.

Ananda, S .; Devesh, S .; Lawati, A.M.A. (2020) What factors drive the adoption of digital banking? An empirical study from the perspective of Omani retail banking. J. Financ. Serv. Mark. 25, рр. 14–24.

Dratva, R. (2020) Is open banking driving the financial industry towards a true electronic market? Electron. Mark. 30, рр. 65–67.

Khanboubi, F. (2019) Boulmakoul, A. Digital transformation in the banking sector: Surveys exploration and analytics. Int. J. Inf. Syst. Chang. Manag. 11, 93–127. [CrossRef]

Sudarsono, H.; Nugrohowati, R.N.I.; Tumewang, Y.K. (2020) The effect of COVID-19 pandemic on the adoption of Internet banking in Indonesia: Islamic bank and conventional bank. J. Asian Financ. Econ. Bus, no. 7, рр. 789–800.

Sinclair Davidson, Primavera de Filippi, Jason Potts.(2018) Blockchains and the economic institutions of capitalism. Journal of Institutional Economics, Cambridge University Press (CUP), vol. 14 (4), pp.639 - 658.

J. Open Innov. Technol. Mark. Complex. 2021, 7, 204 14 of 14 56. Nasri, W. Acceptance of Internet Banking in Tunisian Banks: Evidence from Modified UTAUT Model. Int. J. E-Bus. Res. 2021, 17, рр. 22–41.

Shahabi, V.; Azar, A.; Razi, F.F.; Shams, M.F.F. (2021) Simulation of the effect of COVID-19 outbreak on the development of branchless banking in Iran: Case study of Resalat Qard–al-Hasan Bank. Rev. Behav. Financ. vol. 13, рр. 85–108.

Переглядів статті: 458
Завантажень PDF: 440
Опубліковано
2022-03-31
Як цитувати
Реверчук, С. К., & Творидло, О. І. (2022). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Економічний простір, (179), 12-18. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-2
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ