КОМЕРЦІЙНА ДИПЛОМАТІЯ В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТРЕНДАХ

Ключові слова: виклики глобалізації, комерційна дипломатія, міжнародна політика, економічна дипломатія, екологічні ризики

Анотація

Виклики та загрози глобалізації впливають на середовище розвитку міжнародних економічних відносин, зумовлюють новий характер взаємодії країн, нарощування ресурсного потенціалу та прояву конкурентних відносин. Спостерігається динаміка економізації та екологізації дипломатії як важливого інструменту міжнародної політики. Спектр функцій дипломатії постійно розширюється в цілях представлення, відстоювання та захисту інтересів країн на міжнародній арені. Комерційна дипломатія включена у механізми не лише сприяння національному бізнесу, експортним ініціативам, зарубіжним інвестиціям, але і реагування на глобалізаційні тренди, економічні ризики та екологічні загрози. Глобалізація, інформатизація та демократизація вплинули на зростання кількості професійних, альтернативних і незалежних суб’єктів комерційної дипломатії.

Посилання

Економічна дипломатія: основи, проблеми та перспективи: монографія / О. М. Шаров; Національний інститут стратегічних досліджень. Київ: НІСД, 2019. 560 с.

Мамалига О.О. Еволюція економічної дипломатії в міжнародному підприємництві. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 7. Ч. 1. С.109-112.

Безверха І.А. Типізація комерційної дипломатії. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 18. С. 35-40.

Комерційна дипломатія: торговельна політика і право: навч. посіб. / Л. Доусон та ін. Вид. 2-ге, допов. і перероб. Львів: Астролябія, 2006. 704 с.

Торгова політика та комерційна дипломатія: курс лекцій / Т.В. Андросова, Т.В. Шталь, О.І. Печенка та ін. Харків: Вид-во «Форт», 2015. 137 c.

Комерційна дипломатія: Конспект лекцій / уклад. Я. І. Глущенко. Київ: НТУУ «КПІ», 2016. 113 с.

Бохан А.В. Екологічна дипломатія в інтерактивній модальності глобалізації: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 465 с.

Десять принципів Глобального договору ООН. URL: https://globalcompact.org.ua/pro-nas/desjat-principiv-gd-oon/ (дата звернення: 15.02.2022)

A Guide to Commercial Diplomacy. International Trade Centre, 2019.106 p. URL: www.intracen.org/publications. (дата звернення: 15.02.2022)

The Global Risks Report 2022. 17th Edition, is published by theWorld Economic Forum URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf (дата звернення: 15.02.2022)

"На волосині". Чому вас має цікавити кліматичний саміт у Глазго /ВВС News Україна (31.10.21). URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-59080527 (дата звернення: 15.02.2022)

How WWF and H&M made water stewardship core business. URL: http://wwf.panda.org/our_work/markets/?333930/wwf-hm-made-water-stewardship-core-bbusiness (дата звернення: 15.02.2022)

Saner R., Yiu L. International economic diplomacy: Mutations in postmodern times. Discussion Papers in Diplomacy. Netherlands Institute of International Relations ‗Clingendael‘. 2003. No. 84. 31 p.

Звернення ГД ООН в Україні до українських та міжнародних бізнесів URL: https://globalcompact.org.ua/news (дата звернення: 19.03.2022).

Закликаємо бізнеси долучитися до збору свідчень про злочини проти довкілля https://globalcompact.org.ua/news (дата звернення: 14.03.2022).

Sharov, O.M. (2019), Ekonomichna dyplomatiia: osnovy, problemy ta perspektyvy: monohrafiia [Economic diplomacy: basics, problems and prospects: a monograph]. National Institute for Strategic Studies. Kyiv: NISS, 560 p. [in Ukrainian].

Mamalyha, O.O. (2014), Evoliutsiia ekonomichnoi dyplomatii v mizhnarodnomu pidpryiemnytstvi [The evolution of economic diplomacy in international business]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 7, vol. 1, pp. 109-112 [in Ukrainian].

Bezverkha, I.A. (2018), Typizatsiia komertsiinoi dyplomatii [Typification of commercial diplomacy] Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetuю. Ser. «Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo» – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Ser. «International Economic Relations and World Economy»,18, pp. 35-40 [in Ukrainian].

Douson, L. (2006), Komertsiina dyplomatiia: torhovelna polityka i pravo: navchalnyi posibnyk [Commercial diplomacy: trade policy and law: a textbook] Edition 2, Lviv: Astrolabe,704 [in Ukrainian].

Androsova, T.V., Shtal, T.V., Pechenka, O.I. (2015), Torhova polityka ta komertsiina dyplomatiia: kurs lektsii [Trade policy and commercial diplomacy: a course of lectures]. Kharkiv: Fort Publishing House, 137 [in Ukrainian].

Hlushchenko, Ya. I. (2016), Komertsiina dyplomatiia: Konspekt lektsii [Commercial Diplomacy: Lecture Notes]. Kyiv: NTUU "KPI", 113 [in Ukrainian].

Bokhan, A.V. (2018), Ekolohichna dyplomatiia v interaktyvnii modalnosti hlobalizatsii: monohrafiia [Environmental diplomacy in the interactive modality of globalization: a monograph]. Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 375 [in Ukrainian].

Desiat pryntsypiv Hlobalnoho dohovoru OON [Ten principles of the UN Global Compact] Available at: https://globalcompact.org.ua/pro-nas/desjat-principiv-gd-oon/ [in Ukrainian].

A Guide to Commercial Diplomacy. International Trade Centre, 2019,106 p. Available at: www.intracen.org/publications

The Global Risks Report 2022. 17th Edition, is published by theWorld Economic Forum. Available at: https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf

"Na volosyni". Chomu vas maie tsikavyty klimatychnyi samit u Hlazgho ["On the hair". Why you should be interested in the Glasgow Climate Summit] / BBC News Ukraine (October 31, 2021). Available at: https://www.bbc.com/ukrainian/features-59080527 [in Ukrainian].

How WWF and H&M made water stewardship core business. Available at: http://wwf.panda.org/our_work/markets/?333930/wwf-hm-made-water-stewardship-core-bbusiness

Saner, R., Yiu, L. (2003), "International economic diplomacy: Mutations in postmodern times. Discussion Papers in Diplomacy". Netherlands Institute of International Relations ‗Clingendael‘No. 84. 31 p.

Zvernennia HD OON v Ukraini do ukrainskykh ta mizhnarodnykh biznesiv. [Address of the UN General Assembly in Ukraine to Ukrainian and international businesses]. Available at: https://globalcompact.org.ua/news [in Ukrainian].

Zaklykaiemo biznesy doluchytysia do zboru svidchen pro zlochyny proty dovkillia [We encourage businesses to join in gathering evidence on crimes against the environment]. Available at: https://globalcompact.org.ua/news [in Ukrainian].

Переглядів статті: 357
Завантажень PDF: 178
Опубліковано
2022-03-31
Як цитувати
Бохан , А. В. (2022). КОМЕРЦІЙНА ДИПЛОМАТІЯ В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТРЕНДАХ. Економічний простір, (179), 19-24. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-3
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ