ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Ключові слова: банк, ідентифікація ризиків, система управління ризиками, ризик-стратегія, інструменти

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням управління ризиками в банку.Висвітлено суть та складові системи управління ризиками, а також зміст основних видів банківських ризиків. Проаналізовано ризики, які мають негативний вплив на показники діяльності, вкладників, кредиторів та клієнтів банку. Доведено, що у випадку якщо ідентифіковані ризики виявляться суттєвими, банк здійснює перегляд системи управління ризиками для виявлення, оцінки, моніторингу, звітування, контролю та пом’якшення цих ризиків з метою визначення величини капіталу, необхідного для покриття всіх суттєвих ризиків, притаманних діяльності банку. Обґрунтовано ключові стратегічні ризики банку та запропоновано заходи до їх зменшення. Адже якісна система управління ризиками забезпечить встановлення надійних і довгострокових відносин з клієнтами і сформує сприятливий імідж банку.

Посилання

Барановський О. І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання : монографія. К. : КНТУ, 2009.754 с.

Бобиль В. Управління банківськими ризиками в умовах фінансової кризи [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. 203с.

Вовчак О.Д., Сенищ П.М., Канцір І.А. Системні ризики банківського та реального секторів національної економіки в контексті забезпечення фінансової стабільності. Європейські перспективи. 2017. № 2. С. 5–15.

Демчук Н.І., Абахтімова А.А. Управління банківськими ризиками. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Вип. 24. Ч.1. С. 117-119.

Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: схв. Постановою Правління Національного банку України від 02.08.2004 р. № 361. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v0361500-04#Text

Примостка Л. О. Довіра до банків: формування та відновлення. Фінанси,облік і аудит. Збірник наукових праць. Київ: Національний економічний університет ім. В. Гетьмана. 2016. Вип. № 1 (27). с. 65-79.

Шаповал О. А. Управління ризиками банківського споживчого кредитування: дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.08. Київ, 2017. 261 с.

Baranovskyi О. І. (2009) Finansovikryzy: peredumovy, naslidkyi shlyakhy zapobihannia [Financial crises: preconditions, consequences and ways of prevention]. monohrafiia [monograph]. Кyiv : КNТU. 754 p. (in Ukrainian)

Bobyl V. (2015) Upravlinnia bankivskymy ryzykamy v umovakh finansovoi kryzy [Banking risk management in the financial crisis]. [Тext] : dis. ... cand. econ. sciences : 08.00.08. Ternopil : ТNЕU, 203 p. (in Ukrainian)

Vovchak О. D., Senyshch P. М., Kantsir І. А. (2017) Systemni ryzyky bankivskoho ta realnoho sektoriv natsionalnoi ekonomiky v konteksti zabezpechennia finansovoi stabilnosti [Systemic risks of the banking and real sectors of the national economy in the context of ensuring financial stability]. Yevropeiski perspektyvy, no. 2, pp. 5–15. (in Ukrainian)

Demchuk N. І., Abakhtimova А. А. (2017) Upravlinnia bankivskymy ryzykamy [Banking risk management]. Scientific Bulletin of Kherson State University, vol. 24, no. 1, pp. 117–119. (in Ukrainian)

Metodychni rekomendatsii shchodo orhanizatsii ta funktsionuvannia system ryzyk-menedzhmentu v bankakh Ukrainy: skhvaleno Postanovoiu Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 02.08.2004 r. [Methodical recommendations on the organization and functioning of risk management systems in banks of Ukraine: approved by the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine from 02.08.2004]. no 361. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v0361500-04#Text

Prymostka L. О. (2016) Dovira do bankiv: formuvannia ta vidnovlennia. Finansy, obliki audit [Trust in banks: formation and recovery. Finance, accounting and auditing]. Collection of scientific works. Kyiv : V. Hetman National Economic University. Issue 1 (27), pp. 65–79. (in Ukrainian)

Shapoval О. А. (2017) Upravlinnia ryzykamy bankivskoho spozhyvchoho kredytuvannia [Risk management of bank consumer lending]. dis. ... cand. econ. sciences: 08.00.08. Кyiv, 261 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 227
Завантажень PDF: 193
Опубліковано
2022-03-31
Як цитувати
Добровольська, Е. В., & Покотильська , Н. В. (2022). ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ. Економічний простір, (179), 31-36. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-5
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ