ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЕХНОГЕННИХ РОДОВИЩ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: природні ресурси, техногенні родовища, інвестиції, ціноутворення на природну сировину, підприємства

Анотація

Сьогодні ключовим залишається питання забезпечення сталого розвитку регіонів, які мають моноструктурний характер економіки старопромислових шахтарських регіонів. Більшість підприємств в цих регіонах зазнають занепаду та мають відносно низький рівень технологічного розвитку, що призводить до втрати ними конкурентних переваг. У статті оцінюється ефективність заходів з підвищення виробничої діяльності за допомогою  утилізація відходів техногенних родовищ які здійснюються не тільки на користь підприємств, які ці відходи утворили, а інших стйкхолдерів. Визначені переваги виготовлення продукції з відходів гірничодобувного виробництва. Запропонований підхід, який дозволяє визначити інвестиційну привабливість проектів видобування корисних копалин з вугільних відходів. Обґрунтовано висновок про напрями виробничої діяльності підприємства з метою підвищення його інвестиційної привабливості проекту утилізації породних відвалів. Виходячи з економічних цілей суб’єкта господарювання та цілей капіталізації коштів, вкладених приватним інвестором, обґрунтовані заходи, що можуть сприяти підвищенню зацікавленості інвесторів в отриманні ліцензії на експлуатацію відвалів гірських порід, як техногенного родовища.

Посилання

Прокопенко В.І., Овчинникова Т.В. Актуальні питання інвестиційної привабливості проектів освоєння нових родовищ корисних копалин. - Економіка і фінанси. 2017.№ 3.С. 65 – 76.

Циркулярна смарт-спеціалізація старопромислових шахтарських регіонів України: монографія / Д.Ю. Череватський, М.О. Солдак, О.В. Лях, Ю.С. Залознова та ін.; за заг. ред. О.І. Амоші / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2020. 196 с URL: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/mono_2020_oblozhka_compressed.pdf

Демчук І. М., Столяренко Г. С. Економічна оцінка ефективності впровадження технологій вторинної переробки відходів виробництв на прикладі утилізації азотовмісних стоків агрегату синтезу карбаміду. Збірник наукових праць ЧДТУ. Випуск 48. 2018. URL: https://www.researchgate.net/publication/329978971_EKONOMICNA_OCINKA_EFEKTIVNOSTI_VPROVADZENNA_TEHNOLOGIJ_VTORINNOI_PEREROBKI_VIDHODIV_VIROBNICTV_NA_PRIKLADI_UTILIZACII_AZOTOVMISNIH_STOKIV_AGREGATU_SINTEZU_KARBAMIDU

Гнатенко М.К. Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційних проектів екологічної спрямованості. Соціальна економіка. 2017. № 2 (52). C. 17-22. URL: https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/8238.

Швиданенко Г. О., Криворучкіна О. В., Матукова Д. Г. Розвиток підприємства на еколого-економічних засадах. Монографія. Київ: КНЕУ, 2017. 184 с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/197268892.pdf

Бойко Є.О., Обрєзкова Ю.Ю. Інвестування природоохоронної діяльності як стратегічний напрям публічного адміністрування. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Випуск 11. 2016. С 199-203. URL: http://bses.in.ua/journals/2016/11-2016/45.pdf.

Бардась А.В. Причини і еколого-економічні наслідки закриття шахт / А.В. Бардась, В.В. Ситник // Науковий вісник НГУ. – 2009. – № 3. – С. 88 – 95.

Волотковська Ю.О. Механізм еколого-економічної оцінки техногенних родовищ. Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – 2013. - №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4358 (Внесений до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus)

Vagonova A., Volotkovs’ka Yu. Development of methodological principles for choice of use of coal spoil tip. Majesty of Marketing: Materials of the International conference for the students and junior research staff. -Dnipropetrovsk, SHEI«National Mining University»,2015. p.128-130. URL: http://mk.nmu.org.ua/ua/npd/majesty2015/-11%-20%-D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2015_a.pdf

Prokopenko V.I., Ovchynnykova T.V. (2017) Aktualni pytannia investytsiinoi pryvablyvosti proektiv osvoiennia novykh rodovyshch korysnykh kopalyn. [Topical issues of investment attractiveness of projects for the development of new mineral deposits], Ekonomika i finansy, vol. 3, pp. 65 – 76.

Amoshа O.I. (2020) Tsyrkuliarna smart-spetsializatsiia staropromyslovykh shakhtarskykh rehioniv Ukrainy: monohrafiia [Circular smart specialization of old industrial mining regions of Ukraine] / D.Iu. Cherevatskyi, M.O. Soldak, O.V. Liakh, Yu.S. Zaloznova ta in.; za zah. red. O.I. Amoshi / NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti. Kyiv,. 196 s Available at: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/mono_2020_oblozhka_compressed.pdf

Demchuk I. M., Stoliarenko H. S. (2018) Ekonomichna otsinka efektyvnosti vprovadzhennia tekhnolohii vtorynnoi pererobky vidkhodiv vyrobnytstv na prykladi utylizatsii azotovmisnykh stokiv ahrehatu syntezu karbamidu. [Economic evaluation of the efficiency of introduction of technologies of secondary processing of industrial wastes on the example of utilization of nitrogen-containing effluents of the urea synthesis unit]. Zbirnyk naukovykh prats ChDTU, vol. 48. Available at:https://www.researchgate.net/publication/329978971_EKONOMICNA_OCINKA_EFEKTIVNOSTI_VPROVADZENNA_TEHNOLOGIJ_VTORINNOI_PEREROBKI_VIDHODIV_VIROBNICTV_NA_PRIKLADI_UTILIZACII_AZOTOVMISNIH_STOKIV_AGREGATU_SINTEZU_KARBAMIDU

Hnatenko M.K. (2017) Otsinka efektyvnosti innovatsiino-investytsiinykh proektiv ekolohichnoi spriamovanosti. [Evaluation of the effectiveness of innovation and investment projects of environmental orientation]. Sotsialna ekonomika, vol. 2 (52). pp. 17-22. Available at: https://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/8238.

Shvydanenko H. O., Kryvoruchkina O. V., Matukova D. H. (2017) Rozvytok pidpryiemstva na ekoloho-ekonomichnykh zasadakh. Monohrafiia. [Development of the enterprise on ecological and economic bases] Kyiv: KNEU, 184 s. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/197268892.pdf

Boiko Ye.O., Obriezkova Yu.Iu. (2016) Investuvannia pryrodookhoronnoi diialnosti yak stratehichnyi napriam publichnoho administruvannia. [Investing in environmental protection as a strategic direction of public administration] Ekonomika pryrodokorystuvannia ta okhorony navkolyshnoho seredovyshcha, vol. 11, pp. 199-203. Available at: http://bses.in.ua/journals/2016/11-2016/45.pdf.

Bardas A.V., Sytny V.V. (2009) Prychyny i ekoloho-ekonomichni naslidky zakryttia shakht [Causes and environmental and economic consequences of mine closure] . Naukovyi visnyk NHU, vol. 3, pp. 88 – 95.

Volotkovska Yu.O. (2013) Mekhanizm ekoloho-ekonomichnoi otsinky tekhnohennykh rodovyshch [The mechanism of ecological and economic assessment of man-made deposits]. Elektronne naukove fakhove vydannia "Efektyvna ekonomika", vol. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4358 (Vnesenyi do mizhnarodnoi naukometrychnoi bazy IndexCopernicus)

Vagonova A., Volotkovska Yu (2015) Development of methodological principles for choice of use of coal spoil tips. Majesty of Marketing: Materials of the International conference for the students and junior research staff. -Dnipropetrovsk, SHEI «National Mining University», p.128-130. Available at: http://mk.nmu.org.ua/ua/npd/majesty2015/-11%-20%-D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2015_a.pdf

Переглядів статті: 155
Завантажень PDF: 89
Опубліковано
2022-03-31
Як цитувати
Вагонова, О. Г., & Чорнобаєв, В. В. (2022). ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЕХНОГЕННИХ РОДОВИЩ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний простір, (179), 44-49. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-7
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ