АТЕСТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЙОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: атестація, персонал, підприємство, методи атестації, оцінювання, розвиток, управління персоналом

Анотація

Розглянуто теоретичні аспекти атестації персоналу. Визначено місце атестації персоналу серед інших функцій управління персоналом, як основний метод оцінювання його розвитку. Проаналізовано, що атестація дозволяє керівникам приймати відповідні кадрові та організаційні рішення, включаючи подальше вдосконалення існуючих форм мотивації працівників, планування кар’єрного та кар’єрного розвитку та кар’єри, удосконалення існуючих систем відбору та розстановки персоналу, форм і методів навчання працівників тощо. Досліджено функцію та зміст концепції атестації, розкрито значення процесу, основні методи, технології, характеристики та основні етапи впровадження на підприємствах. Доведено важливість процесу атестації працівників на підприємствах. Проаналізовано необхідність впровадження сучасних систем автоматизації при атестації працівників на підприємствах. Розглянуто актуальність впровадження сучасних систем автоматизації під час атестації працівників на підприємствах. Надано пропозиції щодо ефективності оцінки персоналу, методів і процесів удосконалення персоналу.

Посилання

Артеменко Н. Ф. Атестація та оцінка державних службовців як важливий чинник управління їх професійним удосконаленням. Університетські наукові записки. 2008. № 2. С. 315-321.

Дідур К. М. Сучасні методи оцінки персоналу. Ефективна економіка. 2011. № 11. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_11_20

Задоя І. І. Атестація – важлива складова проходження державної служби. Актуальні проблеми політики. 2014. Вип. 53. С. 296-305.

Закон України від 12.1.2012 р. № 4312-VI «Про професійний розвиток працівників» (чинний з 05.02.2012). URL : http://www.dtkt.com.ua/show/2cid09307.html

Про професійний розвиток працівників : Закон України від 12.01.2012 №4312-VІ. URL : httр://zakon4.rada.gov.uа/laws/show/4312-17

Пушкар З. М. Атестація державних службовців: особливості та методика її проведення. Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. № 24. С. 5-12.

Савченко В. А. Використання результатів атестації в управлінні розвитком персоналу. Соціально-трудових відносин: теорія та практика: зб. наук. праць : ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»; [відп. ред. Т. Г. Кицак]. 2011. № 1. С. 33-38.

Сівашенко Т. Сучасні підходи до оцінки персоналу. URL : http://www.twirpx.com/file/1366161/

Artemenko N. F. (2008). Atestauija ta ouinka dergavnux slygbovuiv jak vajluvuj zunnuk ypravlinnja ix profesijnum ydoskonalennjm [Attestation and evaluation of civil servants as an important factor in managing their professional development]. University Scientific Notes. (in Ukraine).

Dudyr K. M. (2011). Дідур К. М. Sychasni metodu ouinku personaly. Сучасні методи оцінки персоналу. [Modern methods of personnel evaluation]. Efficient economy, vol. 11. Available at: https://cutt.ly/hDDPq07 (accessed 20 March 2022).

Zadoya I. I. (2014). Atestauija – vagluva skladova proxodgennja dergavnoj slugbu [Certification – an important component of the civil service] Current policy issues, vol. 53. Pp. 296-305. (in Ukraine).

Law of Ukraine “On Professional Development of Employees” (2012). Available at: https://cutt.ly/ZDDSplD (accessed 20 March 2022).

Law of Ukraine of “On the professional development of employees” (2012) Available at: https://cutt.ly/dDDSP4y (accessed 20 March 2022).

Pyshkar Z. M. (2016). Atestauija dergavnux slygbovuiv: osobluvosti ta metoduka ii provedennja [Certification of civil servants: features and methods of its implementation]. Young Science: Coll. Science. works of young scientists of TNEU. Vol. 24. Pp. 5-12. (in Ukraine).

Savchenko V. A. (2011). Vukorustannja souialno trydovux vidnosun: teorija ta praktuka. [Use of certification results in personnel development management]. Coll. Science. works: SHEI “Kyiv National. econ. Univ. Vadim Hetman”. vol. 1, pp. 33-38. (in Ukraine).

Sivashenko T. Sychasni pidxodu do ouinku personaly. [Modern approaches to personnel evaluation]. Available at: https://cutt.ly/ZDDG4sS (accessed 20 March 2022).

Переглядів статті: 542
Завантажень PDF: 129
Опубліковано
2022-03-31
Як цитувати
Дашко, І. М., Крилов, Д. .В., & Михайліченко, Л. В. (2022). АТЕСТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЙОГО РОЗВИТКУ. Економічний простір, (179), 50-54. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-8
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ