ІНТЕГРОВАНИЙ МЕХАНІЗМ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Ключові слова: бізнес-модель, інструментальне забезпечення, інформаційне забезпечення, стратегічне управління, стратегічний розвиток, авіапідприємства

Анотація

Інструментальне забезпечення стратегічного розвитку бізнес-моделі авіапідприємств відіграє важливе значення  як для окремого підприємства, так і для галузі в цілому. Встановлено, що інструментальне забезпечення стратегічного розвитку бізнес-моделі авіапідприємства, представлено такими трьома контурами: концептуальними засадами механізму інструментального забезпечення процесу стратегічного розвитку бізнес-моделі авіапідприємств, концептуального забезпечення стратегічного розвитку та процесу стратегічного управління розвитком авіапідприємства. В статті акцентовано увагу на якості інформаційного забезпечення досліджуваного механізму, базисом якого виступає законодавче поле, також ряд внутрішніх і зовнішніх потоків, від яких залежить ефективність розробки фінансової, маркетингової, виробничої стратегії, стратегій управління персоналом та інвестиційної діяльності. Окрему увагу приділено інструментам  цілевизначення авіапідприємства, а саме: дослідження середовища функціонування авіапідприємства; розробки і планування стратегії авіапідприємства; реалізації стратегії та стратегічного контролювання розвитку авіапідприємства. Зазначено, що вибір інструментів є індивідуальним для кожного підприємства в залежності від мети його діяльності і обраної бізнес-моделі. Проведене дослідження стало підґрунтям розробки алгоритмічної моделі інструментального забезпечення в загальному процесі стратегічного управління розвитком авіапідприємства, що дасть можливість посили  ступінь контрольованості мінливих факторів зовнішнього середовища, адже процес стратегічного управління буде здійснюватися з використанням найбільш прийнятного та дієвого механізму його інструментального забезпечення.

Посилання

Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов. Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. 576 с.

Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. 519 с.

Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. Москва: Гардарики, 2003. 296 с.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Москва: Дело, 1992. –702 с.

Авіаційна транспортна стратегія України на період до 2030 року (проект). URL: https://mtu.gov.ua/projects/166/

Пояснювальна записка до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Авіаційної транспортної стратегії України на період до 2030 року». URL: https://mtu.gov.ua/projects/166/

Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. Київ: КНЕУ, 2004. 699с.

Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. Москва: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998. 416 с.

Смолін І.В. Стратегічне планування розвитку організації: Монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. 344 с.

Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие для вузов. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 375 с.

Tompson A.A., Striklend A. Dzh. (1998) Strategicheskiy menedzhment. Iskusstvo razrabotki i realizatsii strategii: Uchebnik dlya vuzov. [Strategic management. The Art of Strategy Development and Implementation]. Moskva: Banki i birzhi, YuNITI (in Russian)

Ansoff I. (1989) Strategicheskoe upravlenie. [Strategic Management]. Moskva: Ekonomika (in Russian)

Vikhanskiy O.S. (2003) Strategicheskoe upravlenie: Uchebnik. [Strategic Management]. Moskva: Gardariki. (in Russian)

Meskon M.Kh., Al'bert M., Khedouri F. (1992) Osnovy menedzhmenta. [Fundamentals of Management]. Moskva: Delo. (in Russian)

Aviatsiina transportna stratehiia Ukrainy na period do 2030 roku (proekt). [Aviation transport strategy of Ukraine for the period up to 2030 (project)]. Available at: https://mtu.gov.ua/projects/166/ (accessed 20 March 2022)

Poiasniuvalna zapyska do proektu rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia Aviatsiinoi transportnoi stratehii Ukrainy na period do 2030 roku». [Explanatory note to the draft order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Aviation Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030"]. Available at: https://mtu.gov.ua/projects/166/ (accessed 20 March 2022)

Shershnova Z.Ie. (2004) Stratehichne upravlinnia: Pidruchnyk. [Strategic management]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Fatkhutdinov R.A. (1998) Strategicheskiy menedzhment: Uchebnik dlya vuzov. [Strategic management]. Moskva: ZAO «Biznes-shkola «Intel-Sintez». (in Russian)

Smolin I.V. (2004) Stratehichne planuvannia rozvytku orhanizatsii: Monohrafiia. [Strategic planning of the organization:]. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t. (in Ukrainian)

Lyukshinov A.N. (2000) Strategicheskij menedzhment: Uchebnoe posobie dlya vuzov. [Strategic management]. Moskva: YUNITI-DANA, 2000.

Переглядів статті: 96
Завантажень PDF: 73
Опубліковано
2022-03-31
Як цитувати
Побережна, З. М. (2022). ІНТЕГРОВАНИЙ МЕХАНІЗМ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ . Економічний простір, (179), 70-78. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-11
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ