ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ВИДАВНИЦТВ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПАНДЕМІЇ

  • Л. П. Шендерівська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • О. В. Гук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Г. А. Мохонько Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: видавництва, війна, пандемія Covid-19, бізнес-модель Canvas, Freemium, колаборація, дропшипінг, «єПідтримка»

Анотація

Обґрунтовані завдання видавничої справи в умовах війни і післявоєнний період – це посилити цінності гуманізму, української державності, розповісти світу і зафіксувати для прийдешніх поколінь факти війни рф проти України. Визначено засади державної підтримки суб’єктів видавничої справи. Вона має послідовною і комплексною, своєчасною і прогресивною, спрямованою на дотримання свободи слова, пріоритет української мови, недопущення руйнування суверенітету країни. Окреслено властивості інтелектуального капіталу, який в істотній мірі формується і розвивається читанням літератури. Проаналізовано досвід функціонування видавництв в умовах війни та пандемії Covid-19. Здійснено періодизацію для вивчення розвитку видавництв у кризових умовах. Досліджено бізнес-моделі, які застосовували суб’єкти видавничої справи на цих етапах розвитку, а саме, диверсифікація, Freemium, передзамовлення, колаборація, Long Tail, дропшипінг та інші.

Посилання

Про затвердження Порядку надання інституційної підтримки у формі грантів суб’єктам видавничої справи : Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.10.2020 № 2203 https://ips.ligazakon.net/document/RE35358?an=1 (дата звернення: 15.02.2022).

Гранти інституційної підтримки. Український інститут книги : веб-сайт URL: https://book-institute.org.ua/uk/activity/derzh-programi/granti-instituciyno-pidtrimki (дата звернення: 15.02.2022).

Друковане слово: як книжковий рітейл виживає в часи пандемії. URL: https://rau.ua/novyni/knyzhkovyj-ritejl-v-pandemiyu (дата звернення: 25.03.2022).

Єднаємо шляхетних українців. Крамниця Антіна Мухарського : веб-сайт. URL: https://www.ukrideabook.com.ua (дата звернення: 14.02.2022).

ЄПідтримка : на що можна витратити кошти і які витрати є найпопулярнішими. Інфографіка. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3405294-epidtrimka-na-so-mozna-vitratiti-kosti-i-aki-vitrati-e-najpopularnisimi-infografika.html (дата звернення: 20.02.2022).

Книги на благодійність! 18.03.2022. URL: https://www.facebook.com/starlev (дата звернення: 22.03.2022).

Котубей О. Yakaboo відкрили безкоштовний доступ до книжок та аудіо в мобільному додатку. URL : https://suspilne.media/213003-yakaboo-vidkrili-bezkostovnij-dostup-do-knizok-ta-audio-v-mobilnomu-dodatku (дата звернення: 10.03.2022).

Круглов В. Ринок електронних книжок. Тенденції, вплив COVID-19 і прогнози. 05.06.2021. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/elektronni-knigi-ta-biblioteki-onlayn-shcho-zavazhaye-rozvitku-rinku-novini-ukrajini-50164089.html (дата звернення: 27.03.2022).

Лункіна Т. І., Кугляр А. А. Особливості дропшипінгу в Україні. URL: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10179/1/134-136.pdf (дата звернення: 14.03.2022).

Неперіодичні видання. Книги та брошури. Книжкова палата України : веб-сайт. URL: http://www.ukrbook.net/statistika_.html#neperiod (дата звернення: 12.03.2022).

Окупаційні війська вилучають та знищують українську літературу й підручники історії. Читомо. 24.03.2022. URL: https://chytomo.com/okupatsijni-vijska-vyluchaiut-ta-znyshchuiut-ukrainsku-literaturu-ta-pidruchnyky-istorii (дата звернення: 25.03.2022).

Стратегический анализ. Шаблон бизнес модели. Как провести оценку стратегического потенциала предприятия с помощью шаблона (Canvas) бизнес-модели. URL: http://www.bbe.kiev.ua/db_method/bm_how_to.html (дата звернення: 28.03.2022).

Тараненко А. Юлія Орлова: Не всі видавництва запрацюють після карантину. URL: https://sos.pravda.com.ua/articles/2020/06/16/7150739 (дата звернення: 21.02.2022).

Шендерівська Л. П., Жученя К. С. Розвиток видавництв: актуальні завдання та напрями їх вирішення. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 32. С. 106-110. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_32_23 (дата звернення: 16.02.2022).

Backlist. Educalingo. URL: https://educalingo.com/uk/dic-en/backlist (дата звернення: 12.03.2022).

Bojar E., Wit B. Triple Bottom Line w Szablonie Modelu Biznesu A. Osterwaldera i Y. Pigneura w Perspektywie Interesariuszy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. 2016. Z. 99. Nr kol. 1968. S. 37-53.

Nawotka E. Ukraine’s Vivat Publishing House Fights to Survive. URL: https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/international/international-book-news/article/ 88826-ukraine-s-vivat-publishing-house-fights-to-survive.html (дата звернення: 24.03.2022).

Nielsen C. and Lund M. (Eds.). The Basics of Business Models. 1st ed. 2013. 138 p.

Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine (2020) Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia instytutsiinoi pidtrymky u formi hrantiv sub’iektam vydavnychoi spravy : Nakaz Ministerstva kultury ta informatsiinoi polityky Ukrainy vid 20.10.2020 № 2203 [About the approval of the Order of Institutional Support for Forms of Grants for Subjects to See: Order of the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine dated 20.10.2020 No. 2203]. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/RE35358?an=1 (accessed 15 February 2022).

The Ukrainian Book Institute. Hranty instytutsiinoi pidtrymky [Grants of institutional support]. Available at: https://book-institute.org.ua/uk/activity/derzh-programi/granti-instituciyno-pidtrimki (accessed 15 February 2022).

The Association of Retailers of Ukraine (2021) Drukovane slovo : yak knyzhkovyi riteil vyzhyvaie v chasy pandemii [The printed word: how book retail survives the pandemic]. Available at: https://rau.ua/novyni/knyzhkovyj-ritejl-v-pandemiyu (accessed 25 March 2022).

Antin Mukharsky's shop. Yednaiemo shliakhetnykh ukraintsiv [We unite noble Ukrainians]. Available at::https://www.ukrideabook.com.ua (accessed 14 February 2022).

Ukrinform (2022) YePidtrymka : na shcho mozhna vytratyty koshty i yaki vytraty ye naipopuliarnishymy. Infohrafika [Support: what you can spend money on and what costs are most popular. Infographics]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3405294-epidtrimka-na-so-mozna-vitratiti-kosti-i-aki-vitrati-e-najpopularnisimi-infografika.html (accessed 20 February 2022).

The Old Lion Publishing House (2022) Knyhy na blahodiinist! [Charity books!]. Available at: https://www.facebook.com/starlev (accessed 22 March 2022).

Kotubei O. (2022) Yakaboo vidkryly bezkoshtovnyi dostup do knyzhok ta audio v mobilnomu dodatku [Yakaboo has opened free access to books and audio in the mobile application]. Available at: https://suspilne.media/213003-yakaboo-vidkrili-bezkostovnij-dostup-do-knizok-ta-audio-v-mobilnomu-dodatku (accessed 10 March 2022).

Kruhlov V. (2021) Rynok elektronnykh knyzhok. Tendentsii, vplyv COVID-19 i prohnozy [E-book market. Trends, impact of COVID-19 and forecasts]. Available at: https://biz.nv.ua/ukr/experts/elektronni-knigi-ta-biblioteki-onlayn-shcho-zavazhaye-rozvitku-rinku-novini-ukrajini-50164089.html (accessed 27 March 2022).

Lunkina T. I., Kuhliar A. A. Osoblyvosti dropshypinhu v Ukraini [Features of dropshipping in Ukraine]. Available at: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/10179/1/134-136.pdf (accessed 14 March 2022).

Ivan Fedorov Book Chamber of Ukraine (2022) Neperiodychni vydannia. Knyhy ta broshury [Non-periodicals. Books and brochures]. Available at:: http://www.ukrbook.net/statistika_.html#neperiod (accessed 12 March 2022).

Chytomo (2022) Okupatsiini viiska vyluchaiut ta znyshchuiut ukrainsku literaturu y pidruchnyky istorii [Occupation troops seize and destroy Ukrainian literature and history textbooks]. Available at: https://chytomo.com/okupatsijni-vijska-vyluchaiut-ta-znyshchuiut-ukrainsku-literaturu-ta-pidruchnyky-istorii (accessed 25 March 2022).

Business Engineering Office. Strategicheskiy analiz. Shablon biznes modeli. Kak provesti otsenku strategicheskogo potentsiala predpriyatiya s pomoshch'yu shablona (Canvas) biznes-modeli [Strategic analysis. Business model template. How to assess the strategic potential of an enterprise using a template (Canvas) of a business model]. Available at: http://www.bbe.kiev.ua/db_method/bm_how_to.html (accessed 28 March 2022).

Taranenko A. (2020) Yuliia Orlova: Ne vsi vydavnytstva zapratsiuiut pislia karantynu [Yuliya Orlova: Not all species are required after quarantine]. Available at: https://sos.pravda.com.ua/articles/2020/06/16/7150739 (accessed 21 February 2022).

Shenderivska L. P., Zhuchenia K. S. (2018) Rozvytok vydavnytstv: aktualni zavdannia ta napriamy yikh vyrishennia [Publishing houses development: actual tasks and directions for their solution]. Prychornomorski ekonomichni studii [Black sea economic studies], vol. 32, pp. 106-110. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_32_23 (accessed 16 February 2022).

Educalingo. Backlist. Available at: https://educalingo.com/uk/dic-en/backlist (accessed 12 March 2022).

Bojar E., Wit B. (2016) Triple bottom line w shablonie modelu biznesu A. Osterwaldera i Y. Pigneura w perspektywie interesariushy. [The triple bottom line in the business model canvas proposed by A. Osterwalder and Y. Pigneur in the perspective of stakeholders]. Zeshyty Naukowe Politechniki Shlonskiej. Seria: Organizacia i Zazhondzanie [Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series], vol. 99. no. 1968. pp. 37-53.

Nawotka E. (2022) Ukraine’s Vivat Publishing House Fights to Survive. Available at: https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/international/international-book-news/article/ 88826-ukraine-s-vivat-publishing-house-fights-to-survive.html (accessed 24 March 2022).

Nielsen C. and Lund M. (Eds.) (2013) The Basics of Business Models. 1st ed.

Переглядів статті: 318
Завантажень PDF: 232
Опубліковано
2022-03-31
Як цитувати
Шендерівська, Л. П., Гук, О. В., & Мохонько, Г. А. (2022). ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ВИДАВНИЦТВ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПАНДЕМІЇ. Економічний простір, (179), 79-85. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-12
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ