СВІТОВИЙ ДОСВІД ПЕРЕХОДУ ДО МОДЕЛЕЙ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗВІДХОДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АПК

Ключові слова: циркулярна економіка, циркулярна біоекономіка, безвідходні технології, біогаз, сільськогосподарські відходи

Анотація

Стаття присвячена питанням світового досвіду переходу до моделей циркулярної економіки на основі використання безвідходних технологій в АПК. Визначено основні відмінності циркулярної моделі економіки від лінійної (традиційної). Виокремлено екологічні, економічні та соціальні переваги моделі циркулярної економіки як на вході так і на виході із системи. Проаналізовано національні особливості переходу деяких країнах світу до моделі циркулярної економіки, зокрема, у всіх випадках концепція циркулярної економіки пов’язана з переробкою відходів та екологічним навантаженням на навколишнє природне середовище. Запропоновано при використанні безвідходних технологій в АПК застосовувати поняття «циркулярна біоекономіка», яку варто розглядати як поєднання понять «циркулярна економіка» та «біоекономіка». Під циркулярною біоекономікою розуміємо стратегію, спрямовану на зменшення залежності від викопного палива, перехід до відновлюваних джерел енергії та забезпечення сталого розвитку економіки за рахунок використання безвідходних технологій. Встановлено, що найбільш перспективною моделлю циркулярної біоекономіки на основі використання безвідходних технологій в АПК є виробництво біогазу з сільськогосподарських відходів. Визначено сучасний стан розвитку біогазових технологій у деяких країнах світу та виокремлено переваги для сільськогосподарських підприємств від впровадження еколого-безпечних безвідходних технологій виробництва біогазу з відходів. На основі проведених досліджень світового досвіду впровадження моделі циркулярної економіки з використанням безвідходних технологій в АПК, розроблено потенційну схему виробництва біогазу з сільськогосподарських відходів для забезпечення енергетичної безпеки галузі та охарактеризовано екологічні ефекти від її запровадження.

Посилання

The EU’s Circular Economy Action Plan. URL: https://bit.ly/3lFj4mI (дата звернення: 21.02.2022).

Why a Circular Economy Is Key to Sustainable Development (and Why Business Must Lead the Way). URL: https://sustainablebrands.com/read/defining-the-nexteconomy/why-a-circular-economy-is-key-to-sustainable-development-andwhy-business-must-lead-the-way (дата звернення: 15.02.2022).

MacArthur Foundation: Towards a Circular Economy: Business Rationale For An Accelerated Transition. URL: https://emf.thirdlight.com/link/ip2fh05h21it-6nvypm/@/preview/1?o (дата звернення: 21.03.2022).

Гончарук І.В., Вовк В.Ю. Понятійний апарат категорії сільськогосподарські відходи, їх класифікація та перспективи подальшого використання для виробництва біоенергії. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 3 (53). С. 23-38. DOI: 10.37128/2411-4413-2020-3-2.

Всесвітній економічний форум. URL: https://www.dw.com/uk/vsesvitnii-ekonomichnyi-forum/t-18994587 (дата звернення: 17.03.2022).

Global Waste Index 2019. Sensonseo. URL: https://sensoneo.com/global-waste-index-2019/# (дата звернення: 18.02.2022).

The Circularity Gap Report 2021. URL: https://www.circularity-gap.world/2021 (дата звернення: 22.02.2022).

Досвід країн Європи в переході до циркулярної економіки. URL: https://ecolog-ua.com/news/dosvid-krayin-yevropy-v-perehodi-do-cyrkulyarnoyi-ekonomiky (дата звернення: 18.03.2022).

Залунін М.М. Перехід від традиційної економіки до циркулярної: міжнародний досвід для України. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 6 (49).

С. 259-263.

Федина С.М., Ковальов Б.Л., Ігнатченко В.М. Біоекономіка: сутність поняття, стратегії, стан та перспективи розвитку підприємницьких форм в Україні. Механізм регулювання економіки. 2019. № 3. С. 16-27.

DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2019.85.02.

The circular economy and the bioeconomy partners in sustainability: EEA Report № 8/2018. URL: https://www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-and-bioeconomy (дата звернення: 17.02.2022).

Калетнік Г.М., Гончарук І.В. Економічні розрахунки потенціалу виробництва відновлювальної біоенергії у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу. Економіка АПК. 2020. № 9.

С. 6-16. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202009006.

Перспективи розвитку ринку біомаси в ЄС і Україні. Вплив використання біомаси за зміни клімату. URL: https://uspp.ua/assets/doc/uspp-biomass.pdf (дата звернення: 21.03.2022).

Сидорчук О. Досвід Європи та світу застосування біогазових технологій. AgroExpert: практичний посібник аграріїв. 2020. № 1 (138).

С. 104-107.

Калетнік Г.М., Гонтарук Я.В. Диференціація розвитку галузей переробної промисловості аграрного сектору Вінницької області. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 3 (53). С. 7-23. DOI: 10.37128/2411-4413-2020-3-1.

Tokarchuk D.M., Pryshliak N.V., Tokarchuk O.A., Mazur K.V. Technical and economic aspects of biogas production at a small agricultural enterprise with modeling of the optimal distribution of energy resources for profits maximization. INMATEH – Agricultural Engineering. 2020. № 61 (2). Р. 339-349.

Honcharuk I.V., Vovk V.Yu. Waste-free technology’s for the production of biofuels from agricultural waste as a component of energy security of enterprises. Development of scientific, technological and innovation space in Ukraine and EU countries: collective monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia. 2021. P. 142-165. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-151-0-37.

Фурман І.В., Ратушняк Н.О. Перспективи виробництва біопалив в умовах реформування земельних відносин. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 3 (57). С. 53-68. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2021-3-4.

The EU’s Circular Economy Action Plan. Available at: https://bit.ly/3lFj4mI (accessed 21.02.2022).

Why a Circular Economy Is Key to Sustainable Development (and Why Business Must Lead the Way) Available at: https://sustainablebrands.com/read/defining-the-nexteconomy/why-a-circular-economy-is-key-to-sustainable-development-andwhy-business-must-lead-the-way (accessed: 15.02.2022).

MacArthur Foundation: Towards a Circular Economy: Business Rationale For An Accelerated Transition. Available at: https://emf.thirdlight.com/link/ip2fh05h21it-6nvypm/@/preview/1?o (accessed 21.03.2022).

Honcharuk I.V., & Vovk V.Yu. (2020) Poniatiinyi aparat katehorii silskohospodarski vidkhody, yikh klasyfikatsiia ta perspektyvy podalshoho vykorystannia dlia vyrobnytstva bioenerhii [Conceptual apparatus of the category of agricultural waste, their classification and prospects for further use for bioenergy production]. Economics, finance, management: topical issues of science and practical activity, vol. 3, pp. 23-38. DOI: 10.37128/2411-4413-2020-3-2 [in Ukrainian].

Vsesvitnii ekonomichnyi forum [World Economic Forum]. Available at: https://www.dw.com/uk/vsesvitnii-ekonomichnyi-forum/t-18994587 (accessed: 17.03.2022).

Global Waste Index 2019. Sensonseo. https://sensoneo.com/global-waste-index-2019/# (accessed: 18.02.2022).

The Circularity Gap Report 2021. Available at: https://www.circularity-gap.world/2021 (accessed: 22.02.2022).

Dosvid krain Yevropy v perekhodi do tsyrkuliarnoi ekonomiky [The experience of European countries in the transition to a circular economy]. Available at: https://ecolog-ua.com/news/dosvid-krayin-yevropy-v-perehodi-do-cyrkulyarnoyi-ekonomiky (accessed: 18.03.2022).

Zalunin M.M. (2018) Perekhid vid tradytsiinoi ekonomiky do tsyrkuliarnoi: mizhnarodnyi dosvid dlia Ukrainy [Transition from traditional to circular economy: international experience for Ukraine]. Business navigator, vol. 6 (49), pp. 259-263.

Fedyna S.M., Kovalov B.L., & Ihnatchenko V.M. (2019) Bioekonomika: sutnist poniattia, stratehii, stan ta perspektyvy rozvytku pidpryiemnytskykh form v Ukraini [Bioeconomics: the essence of the concept, strategy, state and prospects of business forms in Ukraine]. The mechanism of economic regulation, vol. 3,

pp. 16-27. DOI: https://doi.org/10.21272/mer.2019.85.02.

The circular economy and the bioeconomy partners in sustainability: EEA Report № 8/2018. Available at: https://www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-and-bioeconomy (accessed: 17.02.2022).

Kaletnik G.M., & Honcharuk I.V. (2020) Ekonomichni rozrakhunky potentsialu vyrobnytstva vidnovliuvalnoi bioenerhii u formuvanni enerhetychnoi nezalezhnosti ahropromyslovoho kompleksu [Economic calculations of the potential of renewable bioenergy production in the formation of energy independence of the agro-industrial complex]. Economics of agro-industrial complex, vol. 9, pp. 6-16. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202009006.

Perspektyvy rozvytku rynku biomasy v YeS i Ukraini. Vplyv vykorystannia biomasy za zminy klimatu [Prospects for the development of the biomass market in the EU and Ukraine. Impact of biomass use on climate change]. Available at: https://uspp.ua/assets/doc/uspp-biomass.pdf (accessed: 21.03.2022).

Sydorchuk O. (2020) Dosvid Yevropy ta svitu zastosuvannia biohazovykh tekhnolohii [Experience of Europe and the world of biogas technologies application]. AgroExpert: a practical guide for farmers, vol. 1 (138), pp. 104-107.

Kaletnik G.M., & Hontaruk Ya.V. (2020) Dyferentsiatsiia rozvytku haluzei pererobnoi promyslovosti ahrarnoho sektoru Vinnytskoi oblasti [Differentiation of development of branches of processing industry of agrarian sector of Vinnytsia region]. Economics, finance, management: topical issues of science and practical activity, vol. 3 (53), pp. 7-23. DOI: 10.37128/2411-4413-2020-3-1.

Tokarchuk D.M., Pryshliak N.V., Tokarchuk O.A., & Mazur K.V. (2020) Technical and economic aspects of biogas production at a small agricultural enterprise with modeling of the optimal distribution of energy resources for profits maximization. INMATEH – Agricultural Engineering, № 61 (2), pp. 339-349.

Honcharuk I.V., & Vovk V.Yu. (2021) Waste-free technology’s for the production of biofuels from agricultural waste as a component of energy security of enterprises. Development of scientific, technological and innovation space in Ukraine and EU countries: collective monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia, pp. 142-165. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-151-0-37.

Furman I.V., Ratushnyak N.O. (2021). Perspektyvy vyrobnytstva biopalyv v umovakh reformuvannya zemelnykh vidnosyn [Prospects for the production of biofuels in terms of reforming land relations]. Economics, finance, management: topical issues of science and practical activity, no. 3 (57), рр. 53-68. DOI: https://doi.org/10.37128/2411-4413-2021-3-4.

Переглядів статті: 289
Завантажень PDF: 126
Опубліковано
2022-03-31
Як цитувати
Вовк, В. Ю. (2022). СВІТОВИЙ ДОСВІД ПЕРЕХОДУ ДО МОДЕЛЕЙ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗВІДХОДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АПК . Економічний простір, (179), 91-99. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-14
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА