АНТРОПОТЕХНОГЕННІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА БЕЗПЕКУ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ УРБАНІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА МЕТОДИ ПРОТИДІЇ

Ключові слова: антропотехногенний вплив, безпека водокористування, урбанізація, раціональне водокористування, екологія, економічні інструменти, екологічні потреби

Анотація

У статті розглянуто вплив процесів урбанізації на безпеку водокористування. Систематизовано чинники антро-потехногенного впливу на водні ресурси, серед яких виділено: токсичні стічні води атмосферного та виробничого похо-дження, забруднення підземних ґрунтових вод, кислотні опади, збільшення техногенних відкладень, які формуються під час експлуатації промислових та господарських об'єктів тощо. Також зазначається, що основними проблеми урбанізо-ваних територій є висока загазованість повітря, зношеність інфраструктури водопостачання та водовідведення, що призводить до погіршення якості питної води, збільшення атмосферного забруднення повітря та кількості техногенних відкладень, дифузного забруднення навколишнього середовища. Обґрунтовано напрями мінімізації негативного впливу техногенних відкладень, загазованості повітря, поверхневого забрудненого стоку з міських територій на якість води у водних об'єктах та їх екологічний стан. Запропоновано заходи раціонального водокористування, зокрема: скорочення водоспоживання на урбанізованих територіях у результаті використання системи економічних інструментів, ресурсоз-берігаючих технологій тощо.

Посилання

Буслаев С. В, Нахлесткин А. А., Архиреев А. Г. Влияние урбанизированных территорий на атмосферу. Экологические проблемы региона и пути их разрешения : материалы XII Междунар. науч.-практ. конф. (Омск, 15–16 мая 2018 г.). ОГТУ, Ин-т дизайна и технологий ; [под общ. ред. Е. Ю. Тюменцевой]. Омск : Изд-во ОмГТУ, 2018.

Данилов-Данильяна В. И., Полянина В. О., Фащевскаяа Т. Б., Кирпичниковаа Н. В., Козловаа М. А. Проблема снижения диффузного загрязнения водных объектов и повышение эффективности водоохранных программ. Водные ресурсы, 2020, том 47, № 5, С. 503–514.

Деревяго И.П., Дубенок В.П. Экономиче ские инструменты управления водными ресурсами и объектами и водохозяйственными системами в Республике Беларусь : материалы проекта «Водная инициатива ЕС плюс для Восточного партнерства». Минск : БГТУ, 2019. 304 с.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat. gov.ua/ (дата звернення: 04.02.2022).

Екологічна ситуація та стан питних вод України. Всеукраїнська екологічна ліга. Офіційний сайт. URL: https://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/ekolohichnikarty/ekolohichna-sytuatsiia-ta-stan-pytnykh (дата звернення: 04.02.2022).

Злобина, В. Л. Медовар Ю. А., Юшманов, И. О. Трансформация состава и свойств подземных вод при изменении окружающей среды: монография. М.: Мир науки, 2017. URL: http://izd-mn.com/PDF/21MNNPM17.pdf (дата звернення: 04.02.2022).

Кичко І. І. Житлове будівництво в Україні в контексті урбаністичних та демографічних змін. Демографія та соціальна економіка. 2021. 3 (45). С. 155-168.

Кичко І. І. Особисті потреби: регуляторні механізми формування та забезпечення: монографія. Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. 258 с.

Лобода Н., Козлов М. (2020). Оцінка водних ресурсів річок України за середніми статистичними моделями траекторій змін клімату RCP4.5 та RCP8.5 у період 2021–2050 роки. Український гідрометеорологічний журнал. № 25. C. 93–104.

Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2020 році. Міністерство розвитку громад та територій України. Київ. 2021.385 с.

Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку та трансформацій / Під заг. ред. Б.М. Данилишина. К.: ЗАТ "Нічлава". 2006. 704с.

Проектне управління стратегією сталого розвитку територій: монографія / за заг. ред. В. М. Бабаєва; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 194 с.

Семенов В. Т., Штомпель Н. Э. Устойчивое развитие мегаполисов. Урбанистические аспекты: монография; Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. Х.: ХНУГХ, 2014. 339 с.: ил.

Сніжко С., Шевченко О., Дідовець Ю. Аналіз впливу кліматичних змін на водні ресурси україни: резюме дослідження / під ред. Садогурської С.С. Центр екологічних ініціатив «Екодія», 2021, 32 с.

Хвесик М. А. Голян В. А. Раціоналізація водокористування в комунальному господарстві: реалії та перспективи. Економіка та держава. 2008. № 9. С. 39-43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2008_9_13 (дата звернення: 04.02.2022).

Экологический доклад по стратегической экологической оценке проекта стратегии управления водными ресурсами в Республике Беларусь в условиях изменения климата на период до 2030 года. Водная инициатива Европейского союза плюс для стран Восточного партнерства (EUWI+). Минск. 2020 г. https://vitebsk-region.gov.by/uploads/files/Ekologicheskij-doklad-po-SEO.pdf (дата звернення: 04.02.2022).

Яцик А.В. Водні ресурси в контексті екологічної безпеки та збалансованого розвитку держави. Екологічний вісник. 2007. № 6(46). С.21-24.

Popelo O., Tulchynska S., Kharchenko Y., Dergaliuk B., Khanin S., Tkachenko T. Systemic Approach to Assessing Sustainable Development of the Regions, Journal of Environmental Management and Tourism, Vol. XII, Summer, 2021, 3(51), pp. 742-753.

Popelo O., Tulchynska S., Marhasova V., Ivanova N., Samiilenko H. An innovative approach to determine the sustainable development of regions by harmonization of the economic, social and environmental components, Journal of Management Information and Decision Sciences, 2021, 24(8), pp. 1-9. https://doi.org/1532-5806-24-8-340.

Tulchynska S., Popelo O., Marhasova V., Nusinova O., Zhygalkevych Zh. Monitoring of the Ecological Condition of Regional Economic Systems in the Context of Sustainable Development. Journal of Environmental Management and Tourism, 2021, 12(5), pp. 1220-1228.

Buslayev S. V, Nakhlestkin A. A., Arkhireyev A. G. (2018) Vliyaniye urbanizirovannykh territoriy na atmosferu [Influence of urbanized territories on the atmosphere]. Ekologicheskiye problemy regiona i puti ikh razresheniya : materialy XII Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Omsk, May 15–16, 2018). OGTU, In-t dizayna i tekhnologiy ; [under common ed. E. Yu. Tyumentseva]. Omsk : Izd-vo OmGTU.

Danilov-Danil'yana V. I., Polyanina V. O., Fashchevskayaa T. B., Kirpichnikovaa N. V., Kozlovaa M. A., Venitsianova Ye. V. (2020) Problema snizheniya diffuznogo zagryazneniya vodnykh ob’yektov i povysheniye effektivnosti vodookhrannykh programm [The problem of reducing diffuse pollution of water bodies and increasing the efficiency of water protection programs]. Vodnyye resursy, volume 47, no. 5, pp. 503–514.

Derevyago, I.P.. Dubenok V.P. (2019) Ekonomiche skiye instrumenty upravleniya vodnymi resursami i ob’yektami i vodokhozyaystvennymi sistemami v Respublike Belarus': tematicheskiye materialy proyekta «Vodnaya initsiativa YES plyus dlya Vostochnogo partnerstva» [Economic Instruments for the Management of Water Resources and Facilities and Water Management Systems in the Republic of Belarus: Thematic materials of the project “EU Water Initiative Plus for the Eastern Partnership”]. Minsk : BGTU, 304 p.

State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat. gov.ua/ (accessed 04.02.2022).

Ekolohichna sytuatsiya ta stan pytnykh vod Ukrayiny. [Ecological situation and state of drinking waters of Ukraine]. Vseukrayins’ka ekolohichna liha. [All-Ukrainian Ecological League]. Official site. URL: https://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/ekolohichnikarty/ekolohichna-sytuatsiia-ta-stan-pytnykh (accessed 04.02.2022).

Zlobina V. L. Medovar Yu. A., Yushmanov I. O. (2017) Transformatsiya sostava i svoystv podzemnykh vod pri izmenenii okruzhayushchey sredy [Transformation of the composition and properties of underground waters when the environment changes]: monograph. M.: Mir nauki, URL: http://izd-mn.com/PDF/21MNNPM17.pdf (accessed 04.02.2022).

Kychko I. I. (2021) Zhytlove budivnytstvo v Ukraini u konteksti urbanistychnykh ta demohrafichnykh zmin [Urban Processes in Ukraine in the Context of Housing and Demographic Change]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika - Demography and Social Economy, no. 3 (45), pp. 155-168. https://doi.org/10.15407/dse2021.03.155.

Kychko I. I. (2010) Osobysti potreby: rehulyatorni mekhanizmy formuvannya ta zabezpechennya [Personal needs: regulatory mechanisms of formation and provision]: monograph. Chernihiv: Chernihivs’kyy derzhavnyy instytut prava, sotsial’nykh tekhnolohiy ta pratsi. 258 p.

Loboda N., Kozlov M. (2020) Otsinka vodnykh resursiv richok Ukrayiny za serednimy statystychnymy modelyamy traektoriy zmin klimatu RCP4.5 ta RCP8.5 u period 2021–2050 roky [Estimation of water resources of rivers of Ukraine according to average statistical models of climate change trajectories RCP4.5 and RCP8.5 in the period 2021–2050]. Ukrayins‘kyy hidrometeorolohichnyy zhurnal, no. 25, pp. 93–104.

Natsional’na dopovid’ pro yakist’ pytnoyi vody ta stan pytnoho vodopostachannya v Ukrayini u 2020 rotsi [National report on drinking water quality and the state of drinking water supply in Ukraine in 2020]. Ministerstvo rozvytku hromad ta terytoriy Ukrayiny. Kyiv, 2021, 385 p.

Pryrodno-resursna sfera Ukrayiny: problemy staloho rozvytku ta transformatsiy [Natural resource sphere of Ukraine: problems of sustainable development and transformation] / Under the general. ed. B.M. Danylyshyna. Kyiv: ZAT "Nichlava", 2006, 704 p.

Proektne upravlinnya stratehiyeyu staloho rozvytku terytoriy : monohrafiya [Project management strategy of sustainable development of territories: monograph] / for general. ed. V. M. Babayeva; Kharkiv. nats. un-t mis’k. hosp-va im. O. M. Beketova. Kharkiv : KHNUMH im. O. M. Beketova, 2017, 194 p.

Semenov V. T., Shtompel' N. E. (2014) Ustoychivoye razvitiye megapolisov. Urbanisticheskiye aspekty [Sustainable development of megacities. Urban aspects]: monograph, Khar'k. nats. un-t gor. khoz-va im. A. N. Beketova. Kh.: KHNUGKH, 339 p.

Snizhko S., Shevchenko O., Didovets’ Yu. (2021) Analiz vplyvu klimatychnykh zmin na vodni resursy ukrayiny [Analysis of the impact of climate change on water resources of Ukraine]: a summary of the study / ed. Sadohurs’koyi S.S. Tsentr ekolohichnykh initsiatyv «Ekodiya», 32 p.

Khvesyk M. A. Holyan V. A. (2008) Ratsionalizatsiya vodokorystuvannya v komunal’nomu hospodarstvi: realiyi ta perspektyvy [Rationalization of water use in public utilities: realities and prospects]. Ekonomika ta derzhava, no. 9, pp. 39-43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2008_9_13 (accessed 04.02.2022).

Ekologicheskiy doklad po strategicheskoy ekologicheskoy otsenke proyekta strategii upravleniya vodnymi resursami v Respublike Belarus' v usloviyakh izmeneniya klimata na period do 2030 goda. Vodnaya initsiativa Yevropeyskogo soyuza plyus dlya stran Vostochnogo partnerstva (EUWI+) [Environmental report on the strategic environmental assessment of the draft strategy for water resources management in the Republic of Belarus in the context of climate change for the period up to 2030. European Union Water Initiative Plus for Eastern Partnership Countries (EUWI+)]. Minsk, 2020. https://vitebsk-region.gov.by/uploads/files/Ekologicheskij-doklad-po-SEO.pdf (accessed 04.02.2022).

Yatsyk A.V. (2007). Vodni resursy v konteksti ekolohichnoyi bezpeky ta zbalansovanoho rozvytku derzhavy [Water resources in the context of environmental security and balanced development of the state]. Ekolohichnyy visnyk, no. 6(46), pp. 21-24.

Popelo O., Tulchynska S., Kharchenko Y., Dergaliuk B., Khanin S., Tkachenko T. (2021) Systemic Approach to Assessing Sustainable Development of the Regions, Journal of Environmental Management and Tourism, Vol. XII, Summer, 3(51), pp. 742-753.

Popelo O., Tulchynska S., Marhasova V., Ivanova N., Samiilenko H. (2021) An innovative approach to determine the sustainable development of regions by harmonization of the economic, social and environmental components, Journal of Management Information and Decision Sciences, 24(8), pp. 1-9. https://doi.org/1532-5806-24-8-340.

Tulchynska S., Popelo O., Marhasova V., Nusinova O., Zhygalkevych Zh. (2021) Monitoring of the Ecological Condition of Regional Economic Systems in the Context of Sustainable Development. Journal of Environmental Management and Tourism, 12(5), pp. 1220-1228.

Переглядів статті: 127
Завантажень PDF: 89
Опубліковано
2022-03-31
Як цитувати
Кичко, І. І., Маргасова, В. Г., & Холодницька, А. В. (2022). АНТРОПОТЕХНОГЕННІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА БЕЗПЕКУ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ УРБАНІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА МЕТОДИ ПРОТИДІЇ. Економічний простір, (179), 100-107. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-15
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА