ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВОГО КАНАЛУ МОНЕТАРНОЇ ТРАНСМІСІЇ В УКРАЇНІ

Ключові слова: монетарна політика, трансмісійний механізм, грошовий канал, монетарна база, грошові агрегати, монетарне регулювання

Анотація

У статті проведено всебічний аналіз особливостей функціонування грошового каналу монетарної трансмісії в Україні в 2005-2021 рр., визначено конкретні інструменти та механізми його використання, ефективність дії упродовж аналізованого періоду та охарактеризовано специфіку функціонування в системі монетарного регулювання економіки в умовах політичної та економічної нестабільності. Визначено, що упродовж 2005-2021 рр. ефективність функціонування грошового каналу монетарної трансмісії в Україні була низькою, а його дія була підпорядкована використанню, переважно, процентного та кредитного каналів. Доведено, що найбільш суттєво на темпи приросту реального ВВП в аналізованому періоді впливала динаміка грошового агрегату М3. Упродовж аналізованого періоду виокремлено три цикли монетарної та макроекономічної динаміки, які характеризуються різним характером взаємозв’язків між досліджуваними показниками. Охарактеризовано головні причини низької ефективності використання грошового каналу монетарної трансмісії та обґрунтовано напрями її підвищення в процесі відновлення економіки.

Посилання

Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: монографія / О.В. Дзюблюк та ін.; за ред. О.В. Дзюблюка. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2017. 298 с.

Науменкова С. Ринок фінансових послуг: основні тенденції розвитку. Вісник НБУ. 2000. №1. С. 36-44.

Mishchenko, V., Naumenkova, S., Mishchenko, S. Assessing the efficiency of the monetary transmission mechanism channels in Ukraine. Banks and Bank Systems. 2021. Vol. 16. Is.3. Р. 48-62. http://dx.doi.org/10.21511/bbs.16(3).2021.05

Науменкова С.В. Проблемы сбалансированности денежного рынка Украины. К.: Наукова думка, 1997. 55 с.

Mishchenko V.I., Mishchenko S.V. Enhancing the Effect of Transmission Channels in Monetary Policy of Ukraine under the Transition to Inflation Targeting. Actual Problems of Economics. 2016. №163(1). Р. 421-428.

Сомик А., Міщенко В. Монетарний трансмісійний механізм в Україні. Вісник НБУ. 2007. №6. С. 24-27.

Мищенко С.В. Новые тенденции в монетарной политике и регулировании финансовых систем. Финансы и кредит. 2010. № 40. С.23-29.

Науменкова С.В., Міщенко С.В. Інституційний розвиток фінансового сектору України. Фінанси України. 2008. № 7. С. 53-71.

Іванов В. Економіко-правові колізії дослідження фінансових ринків. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2013. № 12 (153). С. 35-41.

Науменкова С.В., Мищенко С.В. Регулирование денежного обращения на основе использования методов и инструментов денежно-кредитной политики. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2013. № 6 (147). С. 66-72.

Петріна А. Міжнародний досвід реструктуризації банківської системи за участі держави. Вісник НБУ. 2011. № 4. С.12-17.

Міщенко С. Сутність економічного капіталу та його роль у забезпеченні фінансової стійкості банку. Вісник НБУ. 2008. №1. C. 58-64.

Науменкова С., Міщенко С. Основні напрями координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики. Вісник Національного банку України. 2012. №5. С.13-21.

Кротюк В. Еволюція підходів до оцінки капіталу в Базельських угодах. Банківська справа. 2005. №.4. С.3-9.

Міщенко В.І., Науменкова С.В. Поняття системного ризику та підходи до визначення системно значущих банків. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Вип. 1 (105). С. 186-196.

Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку: монографія / [В. Опарін, В. Федосов, С. Льовочкін та ін.]; за заг. ред. В. Опаріна, В. Федосова. К.: КНЕУ, 2016. 695 с.

Naumenkova S.V. Financial inclusivity: Economic contents and the approaches to its assessment. Actual Problems of Economics. 2015. №4(166). Р.363-371.

Mishkin F.S. Symposium on the Monetary Transmission Mechanism. Journal of Economic Perspectives. 1995. Vol. 9. № 4. P. 3-10.

Taylor, J.B. (1995). The Monetary Transmission Mechanism: An Empirical Framework. Journal of Economic Perspectives. 1995. Vol. 9. № 4. Р.11-26.

Науменкова С., Міщенко С. Особливості формування сучасної моделі фінансової системи. Вісник Національного банку України. 2006. №11. С. 26-31.

Міщенко В.І., Льон І.М. Роль монетарного регулювання у стимулюванні економічного розвитку. Фінанси України. 2017. № 4. С.75-93.

Tishchenko I., Naumenkova S., Mishchenko S., Mishchenko V., Ivanov V. Assessment and Mitigation of Credit Risks in Project Financing. Banks and Bank Systems. 2020. Vol. 15. №. 1. P. 72-84.

Міщенко В.І., Науменкова С.В., Міщенко С.В. Ефективність функціонування процентного каналу монетарної трансмісії в Україні. Бізнес-навігатор. 2021. №4(65). С.111-117.

Науменкова С.В., Мищенко С.В. Влияние устойчивости денежного обращения на экономический рост. Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2013. №3. С. 14-23.

Жупанин В.В. Організація залучення заощаджень населення на основі випуску казначейських зобов’язань України. Фінанси України. 2008. №2. С. 44-58.

Міщенко С. Економіко-статистичний аналіз факторів монетизації економіки. Вісник НБУ. 2012. № 1. С. 31-33.

Науменкова С.В. Обстеження збалансованості попиту та пропозиції на кредитному ринку: досвід центральних банків. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2014. № 10(163). С. 51-57.

Показники грошово-кредитної політики Національного банку України. Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms.

Mishchenko, S.V., Naumenkova, S.V., Lon, I.M. Monetary cycles in the economy of Ukraine. Actual Problems of Economics. 2016. № 11 (185). Р.363-372.

Приходько Б.В., Соркин И.В. Трансформация роли и функций центральных банков в посткризисный период. Экономика и банки. 2014. №1. С. 7-15.

Ivanov V.V., Lvova N.A., Pokrovskaia N.V., Naumenkova S.V. Determinants of tax incentives for investment activity of enterprises. Journal of Tax Reform. 2018. Vol. 4. №2. Р.125-141.

Стельмах В.С. та ін. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін. К.: ЦНД НБУ, 2009. 404 с.

Mishchenko S., Naumenkova S., Mishchenko V., Ivanov V., Lysenko R. Growing discoordination between monetary and fiscal policies in Ukraine. Banks and Bank Systems. 2019. Vol. 14. Is. 2. P. 40-49.

Карчева Г.Т. та ін. Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки України. Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. 311 c.

Dzyublyuk O.V. et al. (2017.) Teoriia i praktyka hroshovoho obihu ta bankivskoi spravy v umovakh globalnoi nestabilnosti [Theory and practice of monetary circulation and banking in the conditions of global financial instability]. Ternopil: Osadtsa Yu.V. (in Ukrainian)

Naumenkova S. (2000) Rynok finansovykh posluh: osnovni tendentsii rozvytku [Financial services market: main development trends]. Visnyk NBU, no. 1, pp. 36-44.

Mishchenko V., Naumenkova S., Mishchenko S. (2021) Assessing the efficiency of the monetary transmission mechanism channels in Ukraine. Banks and Bank Systems, vol. 16, no. 3, pp. 48-62.

Naumenkova S.V. (1997) Problemy sbalansirovannosti denezhnoho rynka Ukrainy [Ukraine's money market balance problems]. Naukova dumka (in Russian)

Mishchenko V.I., Mishchenko S.V. (2016) Enhancing the Effect of Transmission Channels in Monetary Policy of Ukraine under the Transition to Inflation Targeting. Actual Problems of Economics, vol. 163, no. 1, pp. 421-428.

Somyk A., Mishchenko V. (2007) Monetarnyi transmisiynyi mechanism v Ukraini [Monetary transmission mechanism Ukraine]. Visnyk NBU, no.6, pp. 24-27.

Mishchenko S.V. (2010) Novye tendentsii v monetarnoi politike i regulirovanii finansovykh system [New trends in monetary policy and regulation of financial systems]. Finansy i kredit, no. 40, pp. 23-29.

Naumenkova S.V., Mishchenko S.V. (2008) Instytustiynyi rozvytok finansovoho sektoru Ukrainy [Institutional development of Ukraine's financial sector]. Finansy Ukrainy, no. 7, pp. 53-71.

Ivanov V., Naumenkova S. (2013) Economico-pravovi kolizii doslidzhennia finansovyhk rynkiv [Economic and legal collisions of financial markets research]. Visnyk Kyivskoho nacionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 153, no. 12, pp. 35-41.

Naumenkova S.V., Mishchenko S.V. (2013) Regulirovanie denezhnogo obrashcheniya na osnove ispolzovania metodov i instrumentov denezhno-kreditnoy politiki [Regulating monetary circulation based on the use of monetary policy methods and instruments]. Visnyk Kyivskoho nacionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol. 147, no. 6, pp. 66-72.

Petrina A., Mishchenko V. (2011) Mizhnarodnyi dosvid restrukturyzaci bankivskyh system za uchasti derzhavy [International experience in restructuring the banking system with the participation of the state]. Visnyk NBU, no. 4, pp. 12-17.

Mishchenko S. (2008). Sutnist economichnoho capitaly ta yoho roll u zabezpechenni finansovoi stiykosti banku [The essence of economic capital and its role in ensuring the financial stability of the bank]. Visnyk NBU, no. 1, pp. 58-64.

Naumenkova S., Mishchenko S. (2012) Osnovni naprjamy koordynatsii hroshovo-kredytnoi ta byudzhetno-podatkovoi polityky [The main directions of coordination of monetary and budgetary and tax policy]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, no. 5, pp. 13-21.

Krotyuk V.L., Mishchenko V.I. (2005) Evolucia pidkhodiv do ocinky kapitalu v Baselskikh ugodakh [The Evolution of approaches to the assessment of capital in Basel]. Bankivska sprava, no. 4, pp. 3-9.

Mishchenko V.I., Naumenkova S.V. (2014) Poniattia systemnoho ryzyku ta pidkhody do vyznachenia systemno znachushchikh bankiv [Concepts of systemic risk and approaches to determining systemically significant banks]. Sotsialno-economichni problemy suchasnoho periodu Ukrainiany, vol. 105, no.1, pp. 186-196.

Oparin V. et al. (2016) Finansova infrastruktura Ukrainy: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [Financial infrastructure of Ukraine: state, problems and prospects of development]. Кyiv: KNEU (in Ukrainian)

Naumenkova S.V. (2015) Financial inclusivity: Economic contents and the approaches to its assessment. Actual Problems of Economics, no. 4, pp. 363-371.

Mishkin F.S. (1995) Symposium on the Monetary Transmission Mechanism. Journal of Economic Perspectives, vol. 9, no. 4, pp. 3-10.

Taylor, J.B. (1995) The Monetary Transmission Mechanism: An Empirical Framework. Journal of Economic Perspectives, vol. 9, no. 4, pp. 11-26.

Naumenkova S., Mishchenko S. (2006) Osoblyvosti formyvannia suchasnoi modeli finansovoi systemy [Features of the formation of a modern model of the financial system]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, no. 11, pp. 26-31.

Mishchenko V.I., Lon I.M. (2017) Rol monetarnoho rehuliuvannia u stymuliuvanni ekonomichnoho rozvytku [The role of monetary regulation in stimulating economic development]. Finansy Ukrainy, no. 4, pp.75-93.

Tishchenko I., Naumenkova S., Mishchenko S., Mishchenko V., Ivanov V. (2020) Assessment and Mitigation of Credit Risks in Project Financing. Banks and Bank Systems, vol. 15, no 1, pp. 72-84.

Mishchenko V.I., Naumenkova S.V., Mishchenko S.V. (2021) Efektyvnist funktsionuvannja protsentnoho kanalu monrtarnoi transmisii v Ukraini [Efficiency of operation of the interest channel of monetary transmission in Ukraine]. Biznes-navihator, vol. 65, no. 4, pp. 111-117.

Naumenkova S.V., Mishchenko S.V. (2013) Vlijanie ustoichivosti denezhnogo obrashchenija na ekonomicheskiy rost [The impact of the stability of money circulation on economic growth]. Izvestija Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta, no. 3, pp. 14-23.

Zhupanyn V.V., Mishchenko V.I. (2008) Organizacija zaluchennja zaoshchadzhen na osnovi vypusku kaznacheyskykh zobovjazan Ukrainy [Organization of attracting savings of the population on the basis of issue of treasury obligations of Ukraine]. Finansy Ukrainy, no. 2, pp. 44-58.

Mishchenko S. (2012) Economiko-statystychnyi analiz faktoriv monetezastii ekonomiky [Economic and statistical analysis of factors of monetization of the economy]. Visnyk NBU, no. 1, pp. 31-33.

Naumenkova S.V. (2014) Obstezhennja zbalansovanosti popytu ta propozytsii na kredytnomu rynku: dosvid tsentralnykh bankiv [Survey of the balance of supply and demand in the credit market: experience of central banks]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 163, no 10, pp. 51-57.

Indicators of monetary policy of the National Bank of Ukraine. Official site of the NBU. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms.

Mishchenko, S.V., Naumenkova, S.V., Lon, I.M. (2016) Monetary cycles in the economy of Ukraine. Actual Problems of Economics, no. 11, pp. 363-372.

Pryhkodko B.V., Sorkin I.V. (2014) Transformastia roli i funksiy tsentralnykh bankov v postkrisis [Transforming the role and functions of central banks in the post-crisis period]. Ekonomika i banki, no. 1, pp. 7-15.

Ivanov V.V., Lvova N.A., Pokrovskaia N.V., Naumenkova S.V. (2018) Determinants of tax incentives for investment activity of enterprises. Journal of Tax Reform, vol. 4, no. 2, pp. 125-141.

Stelmakh V.S. et al. (2009) Monetarna polityka Natsionalnoho banku Ukrainy: suchasnyi stan ta perspektyvy zmin [Monetary policy of the National Bank of Ukraine: current state and prospects for change]. Kyiv: TsND NBU (in Ukrainian)

Mishchenko S., Naumenkova S., Mishchenko V., Ivanov V., Lysenko R. (2019) Growing discoordination between monetary and fiscal policies in Ukraine. Banks and Bank Systems, vol. 14, no. 2, pp. 40-49.

Karcheva G.T. et al. (2019) Mekhanizmy zabezpechennja efektyvnosti ta konkurentospromozhnosti bankivskoi systemy ta ekonomiky Ukrainy [Mechanisms for ensuring the efficiency and competitiveness of the banking system and the economy of Ukraine]. Kyiv: DVNZ UBS (in Ukrainian)

Переглядів статті: 241
Завантажень PDF: 172
Опубліковано
2022-03-31
Як цитувати
Науменкова, С. В., Міщенко, С. В., & Міщенко, В. І. (2022). ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВОГО КАНАЛУ МОНЕТАРНОЇ ТРАНСМІСІЇ В УКРАЇНІ. Економічний простір, (179), 108-115. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-16
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ