АНАЛІЗ ПРОЦЕНТНИХ ТА КОМІСІЙНИХ ВИТРАТ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Ключові слова: банк, витрати, процентні витрати, комісійні витрати, аналіз

Анотація

Статтю присвячено аналізу процентних та комісійних витрат банківської установи. Аналіз динаміки та структури витрат банку, загальна оцінка їх рівня здійснено на прикладі акціонерного товариства «Державний ощадний банк України». Структурно-динамічний аналіз витрат зроблений за п’ять роки, а саме 2017–2021 на основі окремої фінансової звітності акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та звіту незалежного аудитора за 2017-2020 роки та проміжної скороченої окремої фінансової звітності за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року. Для аналізу був використаний структурно-динамічний аналіз, метою якого є визначення питомої ваги конкретного виду витрат у загальній сумі. У статті проведено структурний аналіз витрат АТ «Державний ощадний банк України» за останні 5 років. У статті проаналізовано динаміку процентних та комісійних витрат АТ «Державний ощадний банк України» за останні                     5 років. У статті здійснено аналіз структури операційних витрат                            АТ «Державний ощадний банк України» за 2017-2021роки.

Посилання

Корват О. В., Філіпченко К. О. Статистичний аналіз доходів і витрат банку. Гроші, фінанси і кредит. 2020. № 4 (27). С. 118-124.

Костюк В. А., Дятленко В. Є. Управління доходами і витратами банку. Інфраструктура ринку. 2017. № 12. С. 150-154.

Макаренко Ю. П., Мороховець К. С. Доходи і витрати у забезпеченні прибутковості комерційних банків України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. №. 10. С. 15-19.

Окрема фінансова звітність ПАТ «Державний ощадний банк України» та звіт незалежного аудитора за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року. URL: file:///C:/Users/Docent1/Downloads/409-ssbu_17fsu_separate_ukr%20(1).pdf (дата звернення: 17.03.2022).

Окрема фінансова звітність ПАТ «Державний ощадний банк України» та звіт незалежного аудитора за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. URL: file:///C:/Users/Docent1/Downloads/403-ssbu_18fsu_separate%20(4).pdf (дата звернення: 17.03.2022).

Окрема фінансова звітність ПАТ «Державний ощадний банк України» та звіт незалежного аудитора за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. URL: file:///C:/Users/Docent1/Downloads/398-ssbu_19_separate_fs_ukr%20(2).pdf (дата звернення: 17.03.2022).

Окрема фінансова звітність ПАТ «Державний ощадний банк України» та звіт незалежного аудитора за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. URL: file:///C:/Users/Docent1/Downloads/1168-oschadbank_2020_ukr_separate_fs%20(3).pdf (дата звернення: 17.03.2022).

Проміжна скорочена окрема фінансова звітність за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року. URL: https://www.oschadbank.ua/finansova-zvitnist (дата звернення: 17.03.2022).

Про затвердження Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: Постанова Правління національного банку України від 27.02.2018 року № 17. Дата оновлення: 27.02.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0017500-18#Text. (дата звернення: 17.03.2022).

Тиркало Р. І. Банківська справа : навч. посіб. Тернопіл ь: Карт-бланш, 2001. 314 с.

Korvat O. V., Filipchenko K. O. (2020) Statystychnyi analiz dokhodiv i vytrat banku [Statistical analysis of income and expenses of the bank]. Hroshi, finansy i kredyt, no 4 (27). pp. 118-124.

Kostiuk V. A., Diatlenko V. Ye. 92017) Upravlinnia dokhodamy i vytratamy banku [Bank income and expense management]. Infrastruktura rynku, no 12. pp. 150-154.

Makarenko Yu. P., Morokhovets K. S. (2016) Dokhody i vytraty u zabezpechenni prybutkovosti komertsiinykh bankiv Ukrainy [Income and expenses in ensuring the profitability of commercial banks in Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no 10. pp.15-19.

Okrema finansova zvitnist PAT «Derzhavnyi oshchadnyi bank Ukrainy» ta zvit nezalezhnoho audytora za rik, shcho zakinchyvsia 31 hrudnia 2017 roku [Separate financial statements of PJSC "State Savings Bank of Ukraine" and the report of the independent auditor for the year ended December 31, 2017]. Available at: file:///C:/Users/Docent1/Downloads/409-ssbu_17fsu_separate_ukr%20(1).pdf (accessed:17.03.2022).

Okrema finansova zvitnist PAT «Derzhavnyi oshchadnyi bank Ukrainy» ta zvit nezalezhnoho audytora za rik, shcho zakinchyvsia 31 hrudnia 2018 roku [Separate financial statements of PJSC "State Savings Bank of Ukraine" and the report of the independent auditor for the year ended December 31, 2018]. Available at: file:///C:/Users/Docent1/Downloads/403-ssbu_18fsu_separate%20(4).pdf (accessed:17.03.2022).

Okrema finansova zvitnist PAT «Derzhavnyi oshchadnyi bank Ukrainy» ta zvit nezalezhnoho audytora za rik, shcho zakinchyvsia 31 hrudnia 2019 roku [Separate financial statements of PJSC "State Savings Bank of Ukraine" and the report of the independent auditor for the year ended December 31, 2019]. Available at: file:///C:/Users/Docent1/Downloads/398-ssbu_19_separate_fs_ukr%20(2).pdf (accessed:17.03.2022).

Okrema finansova zvitnist PAT «Derzhavnyi oshchadnyi bank Ukrainy» ta zvit nezalezhnoho audytora za rik, shcho zakinchyvsia 31 hrudnia 2020 roku [Separate financial statements of PJSC "State Savings Bank of Ukraine" and the report of the independent auditor for the year ended December 31, 2020]. Available at: file:///C:/Users/Docent1/Downloads/1168-oschadbank_2020_ukr_separate_fs%20(3).pdf (accessed:17.03.2022).

Promizhna skorochena okrema finansova zvitnist za deviat misiatsiv, shcho zakinchylysia 30 veresnia 2021 roku [Interim condensed separate financial statements for the nine months ended September 30, 2021]. Available at:https://www.oschadbank.ua/finansova-zvitnist (accessed:17.03.2022).

Pro zatverdzhennia Pravyl bukhhalterskoho obliku dokhodiv i vytrat bankiv Ukrainy: Postanova Pravlinnia natsionalnoho banku Ukrainy vid 27.02.2018 roku no 17 [On approval of the Rules of accounting of income and expenses of banks of Ukraine: Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine of February 27, 2018 № 17. Date of update: February 27, 2018]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0017500-18#Text. (accessed: 17.03.2022).

Tyrkalo R. I. (2001) Bankivska sprava [Banking]. Ternopil : Kart-blansh. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 210
Завантажень PDF: 153
Опубліковано
2022-03-31
Як цитувати
Сисоєнко, І. А., & Карлюка, Д. О. (2022). АНАЛІЗ ПРОЦЕНТНИХ ТА КОМІСІЙНИХ ВИТРАТ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ. Економічний простір, (179), 116-120. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-17
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ