РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

Ключові слова: видатки на охорону навколишнього природного середовища, державний бюджет, бюджетні програми, результативні показники бюджетних програм, ефективність бюджетних видатків

Анотація

Стаття присвячена вивченню результативності фінансування заходів охорони навколишнього природного середовища з державного бюджету шляхом встановлення відповідності між рівнем фінансуванням з державного бюджету природоохоронних заходів та рівнем досягнення природоохоронного ефекту. З цією метою у статті за 2011-2020 рр. досліджено структурну динаміку видатків державного бюджету на охорону навколишнього природного середовища в розрізі функціональної та програмної класифікацій видатків та механізми наповнення та використання коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища державного бюджету. Результати аналізу показали, що кошти державного бюджету, призначені на охорону навколишнього природного середовища в малій мірі використовуються на вирішення актуальних екологічних проблем. Виявлена негативна тенденція зниження видатків державного бюджету України саме на природоохоронні заходи. Рівень використання коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища державного бюджету на реалізацію саме природоохоронних заходів є низьким. Також виявлені недоліки механізму використання коштів, які спрямовують на фінансування природоохоронних заходів, що не сприяє реалізації ефективної державної екологічної політки. Запропоновано шляхи вдосконалення механізму використання коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища та планування і контролю за виконанням бюджетних програм «екологічного» спрямування.

Посилання

Environmental Performance Index (2020) URL: https://epi.yale.edu/epi-country-report/UKR

Голян В. Інвестиції в екологію: джерела, форми та резерви нарощення. Економiст, №8, 2015. С.7-11

Голян В.А., Сундук Т.Ф., Поліщук Л.М. Публічні природоохоронні видатки в умовах децентралізації: стратегія нарощення. Економіка та держава, № 2/2019. С. 10-16. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.10

Ковшун Н.Е., П'ятка Н.С. Сучасний стан фінансування природоохоронних заходів в Україні. Український журнал прикладної економіки. 2019. Том 4, № 4.С. 241–249. DOI: doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-28

Новицька О.В. Альтернативні джерела фінансування державних цільових екологічних програм в Україні. Ефективна економіка. 2015. № 11 http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4541 (дата звернення 27.03.2022)

Новицька О.В. Особливості фінансування природоохоронної діяльності. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2017. № 1. С. 195– 211.

Костюк У.З. Фінансування природоохоронної діяльності в Україні: сучасний стан та шляхи покращення. Інноваційна економіка. 2015. № 1. С. 181-186.

Нічітайлова М.С. Аналіз формування природоохоронних фондів та удосконалення управління їх використанням. Економічні інновації. 2015. № 60. Книга ІІ. С. 48 – 58.

García-Sánchez, I. (2006) Efficiency measurement in Spanish local government: The case of municipal water services. Review of Policy Research 23(2), 355–371

Lokkainen, H. & Susiluoto, I. (2004) Cost efficiency of Finnish municipalities 1994-2002. An application of DEA and Tobit methods. In: Paper Presented at the 44th Congress of the European Regional Science Association, Porto, Portugal, August 25-29

Mandl, U., Dierx, A., Ilkowitz, F. (2008) The effectiveness and efficiency of public spending, European Economy. Economic Papers 301. February 2008. Brussels. doi: 10.2765/25272

María Del Rocío Moreno-Enguix, Laura Vanesa Lorente Bayona (2017). Factors Affecting Public Expenditure Efficiency in Developed Countries. Politics&Polycy, Volume45, Issue1 February 2017 doi: https://doi.org/10.1111/polp.12194

Звітність / Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (дата звернення 27.03.2022)

Yaroshevych Nataliia, Stybel Volodymyr, Gutyj Bogdan, Hrymak Oleh, Kushnir Lesya, Kalaitan Tetyana, Kondrat, Iryna (2021) Analysis of State of Public Financing of Environmental Protection. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/13 (114), р. 106–119. doi:10.15587/1729-4061.2021.249159

Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 №425 / Кабінет Міністрів України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-2020-%D0%BF#Text (дата звернення 27.03.2022)

Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 № 829 / Кабінет Міністрів України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/829-2019-%D0%BF#Text (дата звернення 27.03.2022)

Yaroshevych N.B., Gutyj B.V., Hrymak O.Ya., Kushnir L.P., Kalaitan T.V., Kondrat I.Y., Shevchuk O.O. (2021). The state of environmental taxation in Ukraine and the main directions of reform. Ukrainian Journal of Ecology, 11(1), 350-359. doi:10.15421/2021_52

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 р. № 163 / Кабінет Міністрів України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/163-2011-%D0%BF#Text (дата звернення 27.03.2022)

Аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Міністерством енергетика та захисту довкілля України за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 (в частині формування та реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища) від 29.07.2020 № 07-22/03 / Державна аудиторська служба України URL: https://dasu.gov.ua/ua/plugins/userPages/70 (дата звернення 27.03.2022)

Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 / Кабінет Міністрів України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-96-%D0%BF#Text (дата звернення 27.03.2022)

Environmental Performance Index (2020) Available at: https://epi.yale.edu/epi-country-report/UKR (accessed 27.03.2022)

Holyan V. (2015) Investytsiyi v ekolohiyu: dzherela, formy ta rezervy naroshchennya [Investments in ecology: sources, forms and reserves of growth]. Ekonomist [Economist]. №8, рр.7-11 (in Ukrainian)

Holyan V.A., Sunduk T.F., Polishchuk L.M. (2019) Publichni pryrodookhoronni vydatky v umovakh detsentralizatsiyi: stratehiya naroshchennya [Public environmental expenditures in the context of decentralization: a strategy for building]. Ekonomika ta derzhava [Economy and state], № 2. рр. 10-16. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.2.10 (in Ukrainian)

Kovshun N.E., Pyatka N.S. (2019) Suchasnyy stan finansuvannya pryrodookhoronnykh zakhodiv v Ukrayini [Current state of financing of environmental protection measures in Ukraine]. Ukrayinskіy zhurnal prykladnoyi ekonomiky [Ukrainian Journal of Applied Economics]. Vol. 4, № 4., рр. 241–249. DOI: doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-28 (in Ukrainian)

Novytska O.V. (2015) Alternatyvni dzherela finansuvannya derzhavnykh tsilovykh ekolohichnykh prohram v Ukrayini [Alternative sources of funding for state targeted environmental programs in Ukraine]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy] (electronic journal) № 11 Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4541 (accessed 27.03.2022) (in Ukrainian)

Novytska O.V. (2017) Osoblyvosti finansuvannya pryrodookhoronnoyi diyalnosti [Features of environmental protection financing]. Zbirnyk naukovykh prats Universytetu derzhavnoyi fiskalnoyi sluzhby Ukrayiny [Collection of scientific works of the University of the State Fiscal Service of Ukraine] № 1. рр. 195– 211. (in Ukrainian)

Kostyuk U.Z. (2015) Finansuvannya pryrodookhoronnoyi diyalnosti v Ukrayini: suchasnyy stan ta shlyakhy pokrashchennya [Financing of environmental activities in Ukraine: current status and ways to improve] Innovatsiyna ekonomika [Innovative economy] № 1. рр. 181-186. (in Ukrainian).

Nichitaylova M.S.(2015) Analiz formuvannya pryrodookhoronnykh fondiv ta udoskonalennya upravlinnya yikh vykorystannyam [Analysis of the formation of environmental funds and improving the management of their use]. Ekonomichni innovatsiyi [Economic innovations]. № 60. рр. 48 – 58. (in Ukrainian)

Garcіa-Sаnchez, I. (2006) Efficiency measurement in Spanish local government: The case of municipal water services. Review of Policy Research 23(2), 355–371

Lokkainen, H. & Susiluoto, I. (2004) Cost efficiency of Finnish municipalities 1994-2002. An application of DEA and Tobit methods. In: Paper Presented at the 44th Congress of the European Regional Science Association, Porto, Portugal, August 25-29

Mandl, U., Dierx, A., Ilkowitz, F. (2008) The effectiveness and efficiency of public spending, European Economy. Economic Papers 301. February 2008. Brussels. doi: 10.2765/25272

Marіa Del Rocіo Moreno-Enguix, Laura Vanesa Lorente Bayona (2017). Factors Affecting Public Expenditure Efficiency in Developed Countries. Politics&Polycy, Volume45, Issue1 February 2017 doi: https://doi.org/10.1111/polp.12194

State Treasury Service of Ukraine. Zvitnist [Reporting] Available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (in Ukrainian) (accessed 27.03.2022)

Yaroshevych Nataliia, Stybel Volodymyr, Gutyj Bogdan, Hrymak Oleh, Kushnir Lesya, Kalaitan Tetyana, Kondrat, Iryna (2021) Analysis of State of Public Financing of Environmental Protection. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6/13 (114), р. 106–119. doi:10.15587/1729-4061.2021.249159

Cabinet of Ministers of Ukraine (2020) Deyaki pytannya optymizatsiyi systemy tsentralʹnykh orhaniv vykonavchoyi vlady [Some issues of optimizing the system of central executive bodies]: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, adopted on 27.05.2020 №425 Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-2020-%D0%BF#Text (in Ukrainian) (accessed 27.03.2022)

Cabinet of Ministers of Ukraine (2019) Deyaki pytannya optymizatsiyi systemy tsentralʹnykh orhaniv vykonavchoyi vlady [Some issues of optimizing the system of central executive bodies]: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, adopted on 02.09.2019 № 829 Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/829-2019-%D0%BF#Text (in Ukrainian) (accessed 27.03.2022)

Yaroshevych N.B., Gutyj B.V., Hrymak O.Ya., Kushnir L.P., Kalaitan T.V., Kondrat I.Y., Shevchuk O.O. (2021). The state of environmental taxation in Ukraine and the main directions of reform. Ukrainian Journal of Ecology, 11(1), 350-359. doi:10.15421/2021_52

Cabinet of Ministers of Ukraine (2011) Pro zatverdzhennya Poryadku vykorystannya koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu byudzheti dlya zdiysnennya pryrodookhoronnykh zakhodiv, zokrema z pokrashchennya stanu dovkillya [About the statement of the Order of use of the means provided in the state budget for implementation of nature protection measures, in particular on improvement of a condition of environment]: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, adopted on 28.02.2011 № 163 Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/163-2011-%D0%BF#Text (in Ukrainian) (accessed 27.03.2022)

Audit report on the results of the state financial audit of the implementation of budget programs by the Ministry of Energy and Environmental Protection of Ukraine for the period from 01.01.2018 to 31.12.2019 (in terms of formation and implementation of state policy in the field of environmental protection) (2020): State Audit Office of Ukraine, adopted on 29.07.2020. №. 07-22/03. Kyiv. Available at: https://dasu.gov.ua/ua/plugins/userPages/70 (in Ukrainian) (accessed 27.03.2022)

Cabinet of Ministers of Ukraine (1996) Pro zatverdzhennya pereliku vydiv diyalnosti, shcho nalezhat do pryrodookhoronnykh zakhodiv [On approval of the list of activities related to environmental protection measures]: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, adopted on 17.09.1996 № 1147 Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-96-%D0%BF#Text (in Ukrainian) (accessed 27.03.2022)

Переглядів статті: 187
Завантажень PDF: 126
Опубліковано
2022-03-31
Як цитувати
Ярошевич, Н. Б., & Якимів, А. І. (2022). РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ. Економічний простір, (179), 121-127. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-18
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ