ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА

Ключові слова: документація, облік, витрати, відомість, управління, садівництво

Анотація

Стаття присвячена дослідженню документального відображення витрат та виходу продукції підприємств галузі садівництва. Аналізуючи питання документального відображення витрат і виходу продукції галузі садівництва, варто зауважити, що документація є важливим елементом методу бухгалтерського обліку, через те, що слугує основою первинного спостереження за господарськими операціями і є обов’язковою умовою для відображення їх в обліку. Висвітлено первинні документи з обліку витрат і виходу продукції садівництва, а також зображено лімітно-забірну картку на отримання матеріальних цінностей на ДП «ДГ Подільська ДСС ІС НААН» та відомість № 80 «Руху зерна та іншої продукції». Складено примірний план–графік документообігу з надходження, вибуття та внутрішнього переміщення продукції садівництва за даними ДП «ДГ Подільська ДСС ІС НААН».

Посилання

Бірюк О. Г., Смольська О. Ю. Документальне оформлення виробництва і виходу продукції садівництва. Економіка та управління підприємствами. 2014. № 2. С. 224-229.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерский фінансовий облік: навч. посібн. 6-те вид., переробл та доп. Житомир: ПП «Рута», 2005. 756 с.

Жук В.М. Облік сільськогосподарської діяльності: навч. посіб. Київ: ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2007. 368 с.

Правдюк Н.Л. Облікове забезпечення управління витратами на виробництво та реалізацію продукції садівництва. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 3. С.103-120. DOI: 10.37128/2411-4413-2021-3-6

Агропорадник «Первинні документи в агросекторі». URL: https://uteka.ua/ua/publication/grosbuhagro2021-38-pervynni-dokumenty-v-ahrosektori-170-agrosovetchik-pervichnye-dokumenty-v-agrosektore (дата звернення: 01.02.2022).

Первинний облік витрат і виходу продукції рослинництва. URL: https://studfile.net/preview/5403408/page:5/ (дата звернення: 01.02.2022)

Первинний облік оплати праці у виробничих підрозділах. URL: https://studfile.net/preview/7287415/page:11/ (дата звернення: 01.02.2022)

Методичні рекомендації з відображення в бухгалтерському обліку коштів державної фінансової підтримки підприємств АПК. URL: http://magazine.faaf.org.ua/metodichni-rekomendacii-z-vidobrazhennya-v-buhgalterskomu-obliku-koshtiv-derzhavnoi-finansovoi-pidtrimki-pidpriemstv-apk.html (дата звернення: 03.02.2022)

Закладання багаторічних насаджень: особливості обліку. URL: https://uteka.ua/ua/publication/agro-4-gospodarski-operacii-v-agrosektori-35-zakladennya-bagatorichnix-nasadzhen-osoblivosti-obliku (дата звернення: 14.02.2022).

Посівна компанія: облік і оподаткування. URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100007660-posivna-kampaniya-oblik-ta-opodatkuvannya#:~: (дата звернення: 14.02.2022 р.).

Biryuk O.G & Smolskaya O.Yu. (2014). Dokumentalne oformlennya vyrobnycztva i vyxodu produkciyi sadivnycztva [Documenting the production and output of horticultural products]. Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy, no. 2, pp. 224-229 [in Ukrainian].

Butynets F.F. (2005). Buxgalterskyj finansovyj oblik [Financial accounting]. Zhytomyr: PP «Ruta» [in Ukrainian].

Zhuk V.M. (2007). Oblik silskogospodarskoyi diyalnosti [Accounting for agricultural activities]. Kyiv: TOV «Yur-Agro-Vesta» [in Ukrainian].

Pravdyuk N.L. (2021). Oblikove zabezpechennya upravlinnya vytratamy na vyrobnycztvo ta realizaciyu produkciyi sadivnycztva [Accounting management of costs for the production and sale of horticultural products]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannya nauky i praktyky, no. 3, pp. 103-120 [in Ukrainian].

Agroporadnyk «Pervynni dokumenty v agrosektori» [Аgricultural Advisor «Primary documents in the agricultural sector»]. Available at: https://uteka.ua/ua/publication/grosbuhagro2021-38-pervynni-dokumenty-v-ahrosektori-170-agrosovetchik-pervichnye-dokumenty-v-agrosektore (accessed: 01.02.2022).

Pervynnyj oblik vytrat i vyxodu produkciyi roslynnycztva [Primary accounting of costs and output of crop production]. Available at: https://studfile.net/preview/5403408/page:5/ (accessed: 01.02.2022).

Pervynnyj oblik oplaty praci u vyrobnychyx pidrozdilax [Primary accounting of wages in production units]. Available at: https://studfile.net/preview/7287415/page:11/ (accessed: 01.02.2022).

Metodychni rekomendaciyi z vidobrazhennya v buxgalterskomu obliku koshtiv derzhavnoyi finansovoyi pidtrymky pidpryyemstv APK [Methodical recommendations on reflection in accounting of means of the state financial support of the enterprises of agrarian and industrial complex]. Available at: http://magazine.faaf.org.ua/metodichni-rekomendacii-z-vidobrazhennya-v-buhgalterskomu-obliku-koshtiv-derzhavnoi-finansovoi-pidtrimki-pidpriemstv-apk.html (accessed: 03.02.2022).

Zakladannya bagatorichnyx nasadzhen: osoblyvosti obliku [Laying perennials: features of accounting]. Available at: https://uteka.ua/ua/publication/agro-4-gospodarski-operacii-v-agrosektori-35-zakladennya-bagatorichnix-nasadzhen-osoblivosti-obliku (accessed: 14.02.2022).

Posivna kompaniya: oblik i opodatkuvannya [Sowing company: accounting and taxation]. Available at: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100007660-posivna-kampaniya-oblik-ta-opodatkuvannya#:~: (accessed:14.02.2022 р.).

Переглядів статті: 176
Завантажень PDF: 144
Опубліковано
2022-03-31
Як цитувати
Кожухар, В. В. (2022). ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА. Економічний простір, (179), 128-132. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-19
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ