КОНСОЛІДАЦІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

  • А. А. Пилипенко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-6520-3146
  • М. В. Тирінова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-0770-4372
Ключові слова: управління, економічна безпека, консолідація обліково-аналітичної інформації, корпоративна інтеграція, безпека розвитку

Анотація

Багато проблем сучасних суб’єктів господарювання, пов’язаних з пошуком джерел фінансування розвитку, посиленням конкурентної позиції та ринкової влади, які спричиняють загрози рівню їх економічної безпеки можуть бути вирішені на основі активізації корпоративних інтеграційних процесів. В основу формування єдиного контуру управління економічною безпекою та корпоративною інтеграцією суб’єктів запропоновано покласти синергію обліково-аналітичної інформації. Мету статті зведено до розвитку теоретико-методологічних засад консолідації обліково-аналітичної інформації за для підвищення ефективності прийняття рішень менеджментом об’єднання підприємств, спрямованих на забезпечення економічної безпеки корпоративного інтеграційного процесу. Методологічну основу реалізації поставленої мети становить практика архітектурного моделювання, яка дозволяє чітко визначити склад облікових даних та їх місце в економічно безпечній реалізації бізнес-моделі корпоративного інтегрованого об’єднання підприємств. Економічну безпеку корпоративного розвитку при цьому представлено через концепт безперервності діяльності, який в свою чергу виступає базисом облікового інжинірингу та розгортання розширеної аналітичної системи передбачення прояву загроз безпеці.  

Посилання

Гончаров Г.О. Теоретичні та практичні основи вдосконалення системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні : монографія. Полтава: Техсервіс, 2014. 332 с.

Гуцалюк О.М. Управління інтеграційним розвитком корпоративних підприємств: теорія, методологія, практика : монографія. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 424 с.

Деревянко А.С., Солощук М.Н. Технологии и средства консолидации информации. Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. 432 с.

Козаченко Г.В., Погорелов Ю.С. Про деякі проблеми у сучасній економічній безпекології. Управління проектами та розвиток виробництва. 2015. № 3(55). С. 6-18.

Куркин Н.В. Управление экономической безопасностью развития предприятия: монография. Донецк: АРТ-ПРЕСС, 2004. 452 с.

Мунтіян В.І. Економічна безпека України. К.: КВІУ, 1999. 464 с.

Пилипенко Л.М. Розвиток концепцій побудови системи публічної звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки : монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 336 с.

Пономаренко В.С., Клебанова Т.С., Чернова Н.Л. Экономическая безопасность региона: анализ, оценка, прогнозирование. Харьков: ИНЖЭК, 2004. 143 с.

Сердюков К.Г. Корпоративний контроль в господарських товариствах: теорія, методологія, практика : монографія. Харків: Константа, 2018. 400 с.

Царук В.Ю. Теорія і методологія обліку і аналізу в системі корпоративного управління : монографія. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2020. 404 с.

ISO 42010 «Systems and software engineering – Architecture description». URL: http://www.iso-architecture.org/ieee-1471/.

Kordy B., Ekstedt M., Kim D.S. Graphical Models for Security. Stockholm: Springer, 2016. 177 p.

Lutchman С., Maharaj R., Ghanem W. Safety management. A comprehensive approach todeveloping a sustainable system. London: CRC Press, 2012. 489 p.

The ArchiMate 3.1 Specification. URL: http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/toc.html.

The TOGAF Standard. Version 9.2. U.S.: The Open Group, 2018. 532 р.

Honcharov H.O. (2014) Teoretychni ta praktychni osnovy vdoskonalennya systemy ekonomichnoyi bezpeky maloho pidpryyemnytstva v Ukrayini [Theoretical and practical bases of improving the system of economic security of small business in Ukraine. Poltava: Tekhservis (In Ukrainian)

Hutsalyuk O.M. (2018) Upravlinnya intehratsiynym rozvytkom korporatyvnykh pidpryyemstv: teoriya, metodolohiya, praktyka [Management of integration development of corporate enterprises: theory, methodology, practice]. Zaporizhzhya: Vydavnychyy dim «Helʹvetyka» (In Ukrainian)

Derevyanko A.S., Soloshchuk M.N. (2008) Tekhnologii i sredstva konsolidatsii informatsii [Technologies and tools of information consolidation]. Khar'kov: NTU «KHPI» (In Russian)

Kozachenko H.V., Pohorelov YU.S.(2015) Pro deyaki problemy u suchasniy ekonomichniy bezpekolohiyi [About some problems in modern economic security]. Upravlinnya proektamy ta rozvytok vyrobnytstva. no № 3(55). pp. 6-18.

Kurkin N.V. (2004) Upravleniye ekonomicheskoy bezopasnost'yu razvitiya predpriyatiya [Management of economic security of enterprise development]. Donetsk: ART-PRESS. (In Russian)

Muntiyan V.I. (1999) Ekonomichna bezpeka Ukrayiny [Economic security of Ukraine]. K.: KVIU. (In Ukrainian)

Pilipenko LM (2016) Rozvytok kontseptsiy pobudovy systemy publichnoyi zvitnosti korporatsiy v umovakh postindustrialʹnoyi ekonomiky [Development of concepts for building a system of public reporting of corporations in a post-industrial economy]. Vydavnytstvo Lʹvivsʹkoyi politekhniky. (In Ukrainian)

Ponomarenko V.S., Klebanova T.S., Chernova N.L. (2004) Ekonomicheskaya bezopasnost' regiona: analiz, otsenka, prognozirovaniye [Economic security of the region: analysis, assessment, forecasting.]. Kharkov: INZHEK. (In Russian)

Serdyukov K.H. (2018) Korporatyvnyy kontrolʹ v hospodarsʹkykh tovarystvakh: teoriya, metodolohiya, praktyka [ Corporate control in business associations: theory, methodology, practice]. Kharkiv: Konstanta. (In Ukrainian)

Tsaruk V.YU. (2020) Teoriya i metodolohiya obliku i analizu v systemi korporatyvnoho upravlinnya [Theory and methodology of accounting and analysis in the system of corporate governance]. Ternopilʹ: Osadtsa YU.V. (In Ukrainian)

ISO 42010 «Systems and software engineering – Architecture description». Available at: http://www.iso-architecture.org/ieee-1471/. (In English)

Kordy B., Ekstedt M., Kim D.S. (2016) Graphical Models for Security. Stockholm: Springer. (In English)

Lutchman С., Maharaj R., Ghanem W. (2012) Safety management. A comprehensive approach todeveloping a sustainable system. London: CRC Press. (In English)

The ArchiMate 3.1 Specification. Available at: http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/toc.html. (In English)

The TOGAF Standard. Version 9.2 (2018). U.S.: The Open Group. (In English)

Переглядів статті: 122
Завантажень PDF: 78
Опубліковано
2022-03-31
Як цитувати
Пилипенко , А. А., & Тирінова, М. В. (2022). КОНСОЛІДАЦІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ОБ’ЄДНАННЯ. Економічний простір, (179), 134-139. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-20
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ