ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Ключові слова: місцеві податки, податок на нерухоме майно, методика внутрішнього контролю, житлова та нежитлова нерухомість, елементи податку

Анотація

У статті підкреслено роль та значення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у формуванні доходної частини бюджетів територіальних громад. Визначено, що база оподаткування даним податком є маломобільною, а використання коштів від його справляння напряму пов’язані з розвитком інфраструктури територій, де розташовані оподатковувані об’єкти нерухомості. Акцентовано увагу на тому, що при справлянні даного податку підвищується ймовірність оподаткування тіньових доходів, а відносна простота адміністрування забезпечує стабільність бюджетних надходжень. Визначено місце даного податку у системі майнового оподаткування в Україні. Узагальнено елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та згруповано його об’єкти оподаткування. Розроблено методику внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом за податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з виділенням напрямків перевірки, контрольних процедур та орієнтовних джерел інформації.

Посилання

Внутрішній контроль процесів матеріального забезпечення в системі управління підприємством : Монографія / Т.В. Фоміна, О.Б. Пугаченко; за редакцією Г.М. Давидова. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. 200 с.

Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000 : Наказ Держстандарту України від 17 серп. 2000 р. № 507. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va507565-00#Text (дата звернення: 28.03.2022)

Звіт про виконання плану роботи ГУ ДПС у Кіровоградській області на 2021 рік. URL: https://kr.tax.gov.ua/diialnist/plani-ta-zviti-roboti/562072.html (дата звернення: 22.03.2022)

Звіт про виконання плану роботи Державної податкової служби України на 2021 рік. URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/396505.html (дата звернення: 22.03.2022)

Майстренко О. Податок на нерухоме майно як додаткове джерело наповнення місцевих бюджетів. Право України. 2009. № 10. С. 118-124.

Податковий кодекс України : Закон України від 02 груд. 2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 24.03.2022)

Поколодна О.В. Податок на нерухомість в Україні. Ефективна економіка. 2013. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1744 (дата звернення: 24.03.2022)

Фоміна Т.В., Пугаченко О.Б. Організація і методика податкових перевірок: навчальний посібник. Дніпро : Середняк Т.К., 2020. 292 с.

Fomina T.V. & Puhachenko O.B. (2014) Vnutrishnij kontrol' protsesiv material'noho zabezpechennia v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Internal control of logistics processes in the enterprise management system]. Kirovohrad: Imeks-LTD

Derzhavnyi klasyfikator budivel ta sporud DK 018-2000 : Nakaz Derzhstandartu Ukrainy № 507 vid 17.08.2000 r. [State Classifier of Buildings and Structures DK 018-2000 : from 17th August 2000, № 507]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va507565-00#Text (accessed 28 March 2022).

Zvit pro vykonannia planu roboty HU DPS u Kirovohradskii oblasti na 2021 rik [Report on the implementation of the work plan of the State Tax Service in Kirovohrad region for 2021]. Available at: https://kr.tax.gov.ua/diialnist/plani-ta-zviti-roboti/562072.html (accessed 22 March 2022).

Zvit pro vykonannia planu roboty Derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy na 2021 rik [Report on the implementation of the work plan of the State Tax Service of Ukraine for 2021]. Available at: https://tax.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/396505.html (accessed 22 March 2022).

Maistrenko O. (2009) Podatok na nerukhome maino yak dodatkove dzherelo napovnennia mistsevykh biudzhetiv [Real estate tax as an additional source of filling local budgets]. Pravo Ukrainy. no. 10 pp. 118-124.

Podatkovyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy № 2755-VI vid 02.12.2010 r. [Tax Code of Ukraine : from 02th December 2010, № 2755-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15#Text (accessed 21 March 2022).

Pokolodna O.V. (2013) Podatok na nerukhomist v Ukraini [Real estate tax in Ukraine]. Efektyvna ekonomika. no. 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1744 (accessed 24 March 2022).

Fomina T.V. & Puhachenko O.B. (2020) Orhanizatsiia i metodyka podatkovykh perevirok [Organization and methods of tax audits]. Dnipro: Seredniak T.K.

Переглядів статті: 181
Завантажень PDF: 112
Опубліковано
2022-03-31
Як цитувати
Фоміна, Т. В., & Пугаченко, О. Б. (2022). ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ. Економічний простір, (179), 140-145. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-21
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ