РОЛЬ ІНДУСТРІЇ МОДИ У РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ ТА ФОРМУВАННІ КРЕАТИВНОГО КАПІТАЛУ

  • В. А. Бабенко Придніпровська державна академія будівництва та архітектури https://orcid.org/0000-0001-7105-4653
  • В. В. Гаращенко Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: креативна економіка, креативні індустрії, креативний капітал, інтелектуальна власність, індустрія моди

Анотація

Статтю присвячено визначенню ролі індустрії моди у загальному розвитку креативних індустрій України та її впливу на формування креативного капіталу. Визначено, що креативна економіка стає характерною ознакою сучасного суспільства. Розвиток креативних індустрій та творчих професій в інформаційному суспільстві є важливим фактором формування креативного людського капіталу. Розуміння важливості креативних індустрій для розвитку економіки зростає в останні десятиліття. Проаналізовано модну індустрію як перспективну галузь креативної економіки, що  активно розвивається на використанні об’єктів права інтелектуальної власності, сприяє формуванню креативного людського капіталу, як в усьому світі, так і в Україні. Виявлено, що індустрія моди впливає на інноваційний розвиток багатьох сфер економічної діяльності та економіки в цілому. Зокрема, валова додана вартість (ВДВ), зайнятість та кількість суб’єктів господарювання креативних індустрій України зростають швидкими темпами. Розвиток креативних індустрій, який донедавна вважався атрибутом виключно розвинених економік, забезпеченого населення й високого рівня освіти, стає особливо актуальним для  України, яка може продемонструвати свій креативний капітал. В ході дослідження зроблено висновок, що українська індустрія моди є доволі новим сегментом та комерційним сектором, що останнім часом набирає все більшого розвитку, як окремий сектор економіки та включає не тільки виробництво та збут товарів а також пов'язані з цим сектори. Пройшовши декілька етапів, індустрія моди у ХХІ столітті була визнана креативною індустрією та довела, що має потужний торговий потенціал, робить свій власний внесок у розвиток креативного класу та креативного капіталу. Розвиток креативних індустрій в Україні має стати поштовхом до реалізації творчих здібностей та ідей креативного класу, сприятиме розвитку нового креативного капіталу та креативної економіки.

Посилання

Бєгова Т. І., Рудика В. Правова охорона об'єктів інтелектуальної власності в індустрії моди /Т. І. Бєгова, В. Рудика // Підприємництво, господарство і право. - Київ:ТОВ "Гарантія", 2020, N 10.- С.6-10.URL: chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fpgpjournal.kiev.ua%2Farchive%2F2020%2F10%2F10_2020.pdf&clen=5612500&chunk=true

Давимука С. А., Федулова Л. І. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови : монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова ; ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”. – Львів, 2017. – 528 с.

Жулід-Христосенко Ю. О Теоретичні підходи до креативної складової індустрії моди. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Випуск 11. Частина 2. С. 9-12. URL:http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_11/44.pdf

Індустрія моди URL:http://romaniya23.blogspot.com/p/blog-page.html

Как молодые дизайнеры могут защитить себя от плагиата? URL:https://mcmag.ru/kak-dizajneru-zashhitit-svoi-raboty-ot-plagiata/

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010) URL:http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_C.html

Креативні індустрії URL:https://ukraineinvest.gov.ua/uk/industries/creative-industries/

Креативні індустрії: вплив на розвиток економіки України URL: https://kse.ua/ua/kse-research/kreativni-industriyi-vpliv-na-rozvitok-ekonomiki-ukrayini/

Мода URL:http://romaniya23.blogspot.com/2014/03/blog-post.html

Поснова Т. В. Передумови та фактори формування креативного людського капіталу в умовах постіндустріального суспільства». URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6963

Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій. Розпорядження КМУ від 24 квітня 2019 р. №256-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-%D1%80#Text;

Про культуру. Закон України від… URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text;

Сіденко С. В. Креативний капітал як чинник розвитку нової економіки / С. В. Сіденко // Стратегія розвитку України. - 2016. - № 1. - С. 12-16. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sru_2016_1_4.

Textiles, fashion and creative industries URL:https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion_en

Fashion and high-end industries URL:https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/fashion-and-high-end-industries_en

Ясинська О. Г. Формування понятійно-категоріального інструментарію менеджменту підприємств індустрії моди. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. 2(79)'2018. Серія «Економіка». URL:http://rp.dsum.edu.ua/bitstream/123456789/1170/1/2018_26.pdf

Bjegova T. I., Rudyka V. (2020) Pravova ohorona objektiv intelektualnoi vlasnosti v industrii mody [Legal protection of intellectual property in the fashion industry]. Entrepreneurship, Economy and Law, no. 10, pp. 6-10. Available at: chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fpgpjournal.kiev.ua%2Farchive%2F2020%2F10%2F10_2020.pdf&clen=5612500&chunk=true

Davymuka S. A., Fedulova L. I. (2017) Kreatyvnyj sektor ekonomiky: dosvid ta naprjamy rozbudovy [Creative sector of the economy: experience and directions of development]. Institute for Regional Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine named after M. I. Dolishniy. Lviv, 528 p.

Zhulid-Hrystosenko Ju. O. (2015) Teoretychni pidhody do kreatyvnoi skladovoi industrii mody [Theoretical approaches to the creative component of the fashion industry]. Scientific Bulletin of Kherson State University. Economic Sciences Series, vol. 11 (2), pp. 9-12. Available at: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_11/44.pdf

(n.d.) Industrija mody [Fashion industry]. Available at: http://romaniya23.blogspot.com/p/blog-page.html

(n.d.) Kak molodye dizajnery mogut zashhitit sebja ot plagiata? [How can young designers protect themselves from plagiarism]. Available at: https://mcmag.ru/kak-dizajneru-zashhitit-svoi-raboty-ot-plagiata/

(2010) Klasyfikacija vydiv ekonomichnoi dijalnosti (KVED-2010) [Classification of economic activities (KVED-2010]. Available at: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/SECT/KVED10_C.html

(n.d.) Kreatyvni industrii [Creative industries]. Available at: https://ukraineinvest.gov.ua/uk/industries/creative-industries/

(2021) Kreatyvni industrii: vplyv na rozvytok ekonomiky Ukrai'ny [Creative industries: impact on the development of Ukraine's economy]. Available at: https://kse.ua/ua/kse-research/kreativni-industriyi-vpliv-na-rozvitok-ekonomiki-ukrayini/

(2014) Moda [Fashion]. Available at: http://romaniya23.blogspot.com/2014/03/blog-post.html

Posnova T. V. (2019) Peredumovy ta faktory formuvannja kreatyvnogo ljudskogo kapitalu v umovah postindustrialnogo suspilstva [Prerequisites and factors of formation of creative human capital in a post-industrial society]. Effective Economy, no. 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6963

CMU (2019) Pro zatverdzhennja vydiv ekonomichnoi dijalnosti, jaki nalezhat do kreatyvnyh industrij [On approval of types of economic activities that belong to the creative industries]. Order of the Cabinet of Ministers of April 24, 2019 №256-r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-%D1%80#Text;

VRU (2010) About culture. Law of Ukraine from 14.12.2010 № 2778-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text;

Sidenko S. V. (2016) Kreatyvnyj kapital jak chynnyk rozvytku novoi ekonomiky [Creative capital as a factor in the development of the new economy]. Development Strategy of Ukraine, no. 1, pp. 12-16. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sru_2016_1_4.

EC (n.d.) Textiles, fashion and creative industries. Available at: https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion_en

EC (n.d.) Fashion and high-end industries. Available at: https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/fashion-and-high-end-industries_en

Jasynska O. G. (2018) Formuvannja ponjatijno-kategorialnogo instrumentariju menedzhmentu pidpryjemstv industrii mody [Formation of conceptual and categorical tools for the management of enterprises in the fashion industry]. Manager. Bulletin of Donetsk State University of Management, vol. 2 (79). Available at: http://rp.dsum.edu.ua/bitstream/123456789/1170/1/2018_26.pdf

Переглядів статті: 294
Завантажень PDF: 260
Опубліковано
2022-03-31
Як цитувати
Бабенко, В. А., & Гаращенко, В. В. (2022). РОЛЬ ІНДУСТРІЇ МОДИ У РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ ТА ФОРМУВАННІ КРЕАТИВНОГО КАПІТАЛУ . Економічний простір, (179), 153-158. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-23
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ