СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФІТНЕС-КЛУБІВ М.ДНІПРА

  • Т. В. Котуранова Придніпровська державна академія будівництва та архітектури https://orcid.org/0000-0001-8438-052X
  • М. Железнова Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: конкурентоспроможність, стратегія розвитку, конкурентні переваги, інновації, фітнес-клуб

Анотація

У статті доведено необхідність удосконалення управління спортивною індустрією, а саме розвитку масового спорту, який має величезний потенціал, оскільки значно впливає не тільки на формування особистості, розвиток її фізичних і духовних якостей, але й підвищує вклад в соціально-економічний розвиток країни та поліпшує якість самого життя. Спортивна індустрія набуває все більшого значення в житті сучасного суспільства і кожної людини зокрема. В Україні фітнес отримав свій розвиток за останні 10–15 років. Сьогодні у всіх містах нашої країни, у тому числі й у місті Дніпро, існує різноманіття спеціалізованих оздоровчих фітнес-центрів та клубів, студій краси та здоров'я, які надають комплекс послуг, які включають в себе популярні фітнес - програми та технології. В їх основі лежать новітні наукові розробки і найсучасніші технології в галузі фізичної культури і спорту, що спрямовано на задоволення різноманітних фізкультурно-спортивних інтересів кожного клієнта клубу. В результаті дослідження спортивної індустрії в Україні та в м. Дніпро в даній статті було розподілено фітнес-об’єкти по типу спортивних послуг. В результаті виявлено, що найбільшу долю ринка займають мережеві фітнес-клуби. Це пов’язано з вподобанням клієнтів клубів вибором самого фітнес-клубу, популярних  фітнес-програм, додаткових послуг, ціною абонементу тощо. Завжди корисно оцінити начальну ситуацію з точки зору сильних і слабких сторін, потенційних можливостей і небезпек. Тому, в статті наведено оцінка сучасного стану та перспективи розвитку фітнес-клубів м. Дніпро за допомогою зробленого SWOT-аналіз конкурентоспроможності. Проаналізовані стратегічні аспекти підвищення конкурентоспроможності фітнес-клубів м. Дніпра. Досліджено теоретичні основи формування конкурентних переваг як комбінацію факторів успіху, які забезпечують фітнес-центрам вибір моделі економічного розвитку та напрямки активної взаємодії із зовнішнім середовищем. Зроблено висновки з виділенням ключових моментів стосовно підвищення конкурентоспроможності  фітнес-клубів,  популяризації фітнесу на найвищому рівні та стимулюванні українців до здорового способу життя

Посилання

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) [Електронний ресурс] https://geneva.mfa.gov.ua/posolstvo/2612-who

Герасимчук З. В. Конкурентоспроможність регіону: теорія, методологія, практика: Монографія. / З. В. Герасимчук, Л. Л. Ковальська. – Луцьк: Надстир’я, 2008. – 248 с.

Дегтярьова І.О. Механізми управління конкурентоспроможністю регіону: сутність та місце у системі механізмів управління державою / Державне будівництво – 2011. - №1 – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/

Дослідження ринку фітнес-послуг України 2018 р. [Електронний ресурс] https://fitcurves.org/wp-content/themes/fitcurves/fr-new/2018.pdf

Єресько I. Г. Формування конкурентоспроможної регіональної економіки як мета стратегічного планування комплексного розвитку регіону // Конкуренція : вісн. Антимоноп. комітету України. - 2006. - № 3. - С. 19-25.

Чисельність населення України [Електронний ресурс] https://index.minfin.com.ua/reference/people/

1000 грн. за вакцинацію: як отримати та де можна витратити [Електронний ресурс]

https://finbalance.com.ua/news/1000-hrn-za-vaktsinatsiyu-yak-otrimati-ta-de-mozhna-vitratiti

Vsesvitnya orhanizatsiya okhorony zdorovʺya (VOOZ) [Elektronnyy resurs] https://geneva.mfa.gov.ua/posolstvo/2612-who

Herasymchuk Z. V. Konkurentospromozhnistʹ rehionu: teoriya, metodolohiya, praktyka: Monohrafiya. / Z. V. Herasymchuk, L. L. Kovalʹsʹka. – Lutsʹk: Nadstyrʺya, 2008. – 248 s.

Dehtyarʹova I.O. Mekhanizmy upravlinnya konkurentospromozhnistyu rehionu: sutnistʹ ta mistse u systemi mekhanizmiv upravlinnya derzhavoyu / Derzhavne budivnytstvo – 2011. - №1 – [Elektronnyy resurs] Rezhym dostupu: http://www.kbuapa.kharkov.ua/

Doslidzhennya rynku fitnes-posluh Ukrayiny 2018 r. [Elektronnyy resurs] https://fitcurves.org/wp-content/themes/fitcurves/fr-new/2018.pdf

Yeresko IG Formation of a competitive regional economy as a goal of strategic planning of integrated development of the region // Competition: Visn. Antimonopoly. Committee of Ukraine. - 2006. - № 3. - P. 19-25.

Population of Ukraine [Electronic resource] https://index.minfin.com.ua/reference/people/

1000 hryvnias. for vaccination: how to get and where you can spend [Electronic resource]

https://finbalance.com.ua/news/1000-hrn-za-vaktsinatsiyu-yak-otrimati-ta-de-mozhna-vitratiti

Переглядів статті: 211
Завантажень PDF: 134
Опубліковано
2022-03-31
Як цитувати
Котуранова, Т. В., & Железнова, М. (2022). СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФІТНЕС-КЛУБІВ М.ДНІПРА. Економічний простір, (179), 159-163. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-24
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ