МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Ключові слова: ресурсний потенціал, управління, розвиток, оцінка, залізничний транспорт

Анотація

У статті розроблено методичний підхід до оцінки рівня розвитку ресурсного потенціалу підприємств залізничного транспорту, який ґрунтується на застосуванні методу аналізу ієрархій для визначення питомої ваги кожного складника ресурсного потенціалу та вербально-числової шкали Харрінгтона для однозначної інтерпретації значень отримуваного інтегрального показника оцінки. Методика складається із семи етапів, послідовність яких представлена у схемі. Розрахунок інтегрального показника проводиться за чотирма основними складниками ресурсного потенціалу: матеріальним, трудовим, фінансовим та інформаційним. Наводиться дворівнева ієрархічна схема задачі методу аналізу ієрархій, що включає критерії – цілі розвитку ресурсного потенціалу підприємства залізничного транспорту та альтернативи – види ресурсів підприємства. Представлений методичний підхід являє собою чутливий математичний апарат оцінки рівня розвитку ресурсного потенціалу, за допомогою якого вище керівництво підприємств залізничного транспорту зможе отримувати об'єктивну інформацію щодо стану розвитку ресурсного потенціалу та приймати на цій основі ефективні управлінські рішення, передусім щодо планування використання ресурсів підприємства. У роботі представлено результати розрахунків рівня розвитку ресурсного потенціалу для реально діючих підприємств залізничної галузі за запропонованою авторською методикою за три роки.

Посилання

Шаманська О.І. Управління ресурсним потенціалом підприємств лікеро-горілчаної промисловості : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Вінниця, 2012. 242 с.

Клюшникова Е.В., Шитова Е.М. Методические подходы к расчету интегрального показателя, методы ранжирования. ИнноЦентр. 2016. Вып. 1(10). URL: http://innoj.tversu.ru/Vipusk1(10)2016/2%20-%20%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf.

Хомяков В.І. Менеджмент підприємств ; 2-е вид., перероб. і доп. Київ : Кондор, 2005. 434 с.

Чупир О.М. Економічні аспекти управління соціальним розвитком колективу підприємства : монографія. Харків : Тимченко, 2010. 202 с.

Федулова І.В. Підходи до оцінки рівня готовності підприємства щодо інноваційного розвитку. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2011. Вип. 124/125. С. 36–40.

Довідник основних показників роботи Регіональних філій ПАТ «Українська залізниця» (2006–2016 роки). Київ : Українська залізниця, Управління статистики, 2017. 41 с.

Положення про виробничий підрозділ «Моторвагонне депо Люботин» регіональної філії «Південна залізниця» публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» : Наказ начальника філії від 01.04.2016 № 130/Н.

Shamanska O.I. (2012) Upravlinnia resursnym potentsialom pidpryiemstv likero-horilchanoi promyslovosti: dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kand. ekon. nauk: 08.00.04 «Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti)» [Management of resource potential of enterprises of alcoholic beverage industry], Vinnytsia, 242 P.

Klyushnikova E.V., Shitova E.M. (2016) Metodicheskie podhodyi k raschetu integralnogo pokazatelya, metodyi ranzhirovaniya. [Methodological approaches to calculating the integral indicator, ranking methods] Elektronnyiy nauchno-prakticheskiy zhurnal «InnoTsentr». 2016. Vip. 1 (10). URL: http://innoj.tversu.ru/Vipusk1(10)2016/2%20-%20%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf.

Khomiakov V.I. (2005) Menedzhment pidpryiemstv [Management of enterprises] Kyiv : Kondor, 2005. 434 P.

Chupyr O.M. (2010) Ekonomichni aspekty upravlinnia sotsialnym rozvytkom kolektyvu pidpryiemstva: monohrafiia. [Economic aspects of management of the social development of the enterprise] Kharkiv: Tymchenko, 2010. 202 P.

Fedulova I.V. (2011) Pidkhody do otsinky rivnia hotovnosti pidpryiemstva shchodo innovatsiinoho rozvytku. [Approaches to assessing the level of readiness of the enterprise for innovative development] Visnyk Kyivskoho nats. universytetu im. Tarasa Shevchenka. Seriia Ekonomika. 2011. Vyp. 124/125. pp. 36-40.

Dovidnyk osnovnykh pokaznykiv roboty Rehionalnykh filii PAT «Ukrainska zaliznytsia» (2006-2016 roky). [Directory of key performance indicators of the Regional Branches of PJSC "Ukrainian Railways" (2006-2016)]. Kyiv: Publichne aktsionerne tovarystvo «Ukrainska zaliznytsia», Upravlinnia statystyky, 2017. 41 P.

Polozhennia pro vyrobnychyi pidrozdil «Motorvahonne depo Liubotyn» rehionalnoi filii «Pivdenna zaliznytsia» publichne aktsionerne tovarystvo «Ukrainska zaliznytsia». [Regulations on the production subdivision "Motorcar depot Lyubotyn" of the regional branch "Southern Railway" public joint-stock company "Ukrainian Railway"]. Zatverdzheno: Nakaz nachalnyka filii vid 01.04.2016 №130/N.

Переглядів статті: 275
Завантажень PDF: 173
Опубліковано
2020-12-24
Як цитувати
Чупир, О. М., & Бурлака, Є. О. (2020). МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. Економічний простір, (163), 103-108. https://doi.org/10.32782/2224-6282/163-18
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ