МОДЕЛЮВАННЯ САМОПІДТРИМУВАНИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ УРЯДОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ, ДЕРЖАВНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГОГЕНЕРАЦІЇ

  • В. М. Горбачук Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України https://orcid.org/0000-0001-5619-6979
  • М. С. Дунаєвський Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України https://orcid.org/0000-0002-6926-398X
  • С.-Б. Сулейманов Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
Ключові слова: розподілений державний ринок, фотоелектричне енергогенеруюче обладнання, енергоеефективність, урядові субсидії, банківські позики

Анотація

На початку третього тисячоліття широку увагу привертають виснаження викопних джерел енергії та забруднення довкілля, спричинене швидким зростанням попиту на енергію: досліджувалися відгук попиту, планування робіт, виробництво електроенергії з відновлюваних джерел. Виробництво електроенергії з відновлюваних джерел є важливим способом сприяння енергозбереженню та поліпшення енергоефективності. Серед відновлюваних джерел одними з найпоширеніших і найперспективніших є джерела сонячної енергії. Проте нестабільність вихідної потужності, спричинена мінливістю і змінною природою відновлюваних джерел енергії, породжує виклики для широкомасштабної диспетчеризації потужності. Крім того, розвиток фотоелектричної галузі стримували тривалий період віддачі на інвестиції у сонячну фотоелектричну енергію та потреба у великих початкових капіталовкладеннях. Для задоволення зростаючого попиту на енергію та зменшення викидів вуглекислого газу багато держав активно підтримує поширення фотоелектричного енергогенеруючого обладнання. При цьому урядова фінансова система і державна банківська система відіграють ключову роль у сприянні відповідним інвестиціям. Взаємодія урядової фінансової системи, державної банківської системи та інвестиційної системи фотоелектричного енергогенеруючого обладнання може вести до стійких стратегій цих трьох сторін (включаючи обсяги урядових субсидій і банківських позик) на розподіленому державному ринку фотоелектричної енергії в залежності від рівня розвитку цього ринку. Оскільки ринок може перебувати на початковому, середньому і зрілому рівні свого розвитку, то немає гарантії, що будь-який рівень розвитку ринку однаково сприятиме інвестиціям у фотоелектричне енергогенеруюче обладнання. Можна припустити, що урядові субсидії та банківські позики відіграють важливішу роль на середньому рівні розвитку ринку фотоелектричної енергії. Крім того, урядова фінансова система і державна банківська система сприяють встановленню обладнання більшої фотоелектричної потужності з вищими інвестиційними витратами.

Посилання

Горбачук В.М., Шулінок Г.О., Сирку А.А. До вимірювання загальної енергоефективності держав. Теорія оптимальних рішень. 2019. С. 110–115.

Горбачук В.М., Сирку А.А., Сулейманов С.-Б. Механізми прогнозування цін сучасних енергоринків. Економічний простір. 2020. № 159. С. 171–177.

Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.-Б. Аналіз невтілених активів на недосконалих ринках. Приазовський економічний вісник, 2020, 4 (21). С. 110–117.

Ahonen T. Battle of Kyiv. URL: https://twitter.com/tomiahonen/status/1510276474175115281?fbclid=IwAR2cjyDbfpPlvhLLQWioJSn2HxRcMkuNZqvjGxt14soUkw6YKIEHM4czXyQ (дата звернення: 02.04.2022).

War in the region. A.Demirgüç-Kunt (ed.) World Bank ECA Economic Update. 2022. Spring. 103 p.

Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сирку А.А. Сучасні питання генерування та накопичення енергії в енергосистемі України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. Випуск 1 (24). С. 260–268.

Norkin V.I., Gaivoronski A.A., Zaslavsky V.A., Knopov P.S. Models of the optimal resource allocation for the critical infrastructure protection. Cybernetics and Systems Analysis. 2018. Vol. 54. № 5. P. 696−706.

Горбачук В.М., Лупей М.І., Дунаєвський М.С. Підходи до резильєнтності критичних інфраструктур. Science and education for sustainable development. A.Ostenda, V.Smachylo (eds.) Katowice, Poland: University of Technology, Katowice, 2022. P. 87−95.

Гоpбачук В.М., Таpасова Л.Г. Аналіз критичних ситуацій техногенної природи, що призводять до аварій і катастроф у різних галузях господарської діяльності. Київ: Ін-т кібеpнетики ім. В. М. Глушкова АH України, 1993. 28 с. (Пpепpинт / Ін-т кібеpнетики ім. В. М. Глушкова АН України; 93-22).

Ermolieva T., Havlik P., Frank S., Kahil T., Balkovic J., Skalsky R., Ermoliev Y., Knopov P.S., Borodina O.M., Gorbachuk V.M. A risk-informed decision-making framework for climate change adaptation through robust land use and irrigation planning. Sustainability. 2022, 14. 1430.

Haivoronskyy O.O., Ermoliev Yu.M., Knopov P.S., Norkin V.I. Mathematical modeling of distributed catastrophic and terrorist risks. Cybernetics and Systems Analysis. 2015. Vol. 51. № 1. P. 85−95.

Горбачук В., Дунаєвський М., Батіг Л. Нова енергетика й економічні зміни. Економіка. Фінанси. Бізнес. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. А.І.Ігнатюк (ред.) Київ: КНУ імені Т.Шевченка, 2021. С. 45−47.

Zhu X., Liao B., Yang S. An optimal incentive policy for residential prosumers in Chinese distributed photovoltaic market: a Stackelberg game approach. Journal of Cleaner Production. 2021, July. Vol. 308. 127325.

Zhu X., Liao B., Yang S., Pardalos P.M. Evolutionary game analysis on government subsidy policy and bank loan strategy in China’s distributed photovoltaic market. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence. 2021, May. https://doi.org/10.1007/s10472-021-09729-3.

Monarca U., Cassetta E., Pozzi C., Dileo I. Tariff revisions and the impact of variability of solar irradiation on PV policy support: the case of Italy. Energy Policy. 2018, August. Vol. 119. P. 307–316.

Chen W., Wei P. Socially optimal deployment strategy and incentive policy for solar photovoltaic community microgrid: a case of China. Energy Policy. 2018, May. Vol. 116. Issue C. P. 86–94.

Mundaca L., Samahita M. What drives home solar PV uptake? Subsidies, peer effects and visibility in Sweden. Energy Research & Social Science. 2020, February. Vol. 60. 101319.

Kaplani E., Kaplanis S. A stochastic simulation model for reliable PV system sizing providing for solar radiation fluctuations. Applied Energy. 2012, September. Vol. 97. P. 970–981.

Miller D., Hope C. Learning to lend for off-grid solar power: policy lessons from World Bank loans to India, Indonesia, and Sri Lanka. Energy Policy. 2000, February. Vol. 28. Issue 2. P. 87–105.

Xu L., Zhang Q., Wang K., Shi X. Subsidies, loans, and companies’ performance: evidence from China’s photovoltaic industry. 2020, February. Applied Energy. Vol. 260. 114280.

Gorbachuk V.M., Shulinok A.G., Syrku A.A. (2019) Do vymiriuvannia zahalnoi enerhoefektyvnosti derzhav [To measuring economy-wide energy efficiency of countries]. Teoriia optymalnykh rishen, pp. 110–115.

Gorbachuk V.M., Syrku A.A., Suleimanov S.-B. (2020) Mekhanizmy prohnozuvannia tsin suchasnykh enerhorynkiv [Price forecasting mechanisms of modern energy markets]. Ekonomichnyi prostir, № 159, pp. 171–177.

Gorbachuk V.M., Dunaievskyi M.S., Suleimanov S.-B. (2020) Analiz nevtilenykh aktyviv na nedoskonalykh rynkakh [The analysis of stranded assets on imperfect markets]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, 4 (21), pp. 110–117.

Ahonen T. Battle of Kyiv. Available at: https://twitter.com/tomiahonen/status/1510276474175115281?fbclid=IwAR2cjyDbfpPlvhLLQWioJSn2HxRcMkuNZqvjGxt14soUkw6YKIEHM4czXyQ (accessed April 2, 2022).

War in the region (2022). A.Demirgüç-Kunt (ed.) World Bank ECA Economic Update, Spring, 103 p.

Gorbachuk V.M., Dunaievskyi M.S., Syrku A.A. (2020) Suchasni pytannia heneruvannia ta nakopychennia enerhii v enerhosystemi Ukrainy [The modern issues of electric energy generation and storage in the power grid of Ukraine]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia. 2020. Vypusk 1 (24), pp. 260–268.

Norkin V.I., Gaivoronski A.A., Zaslavsky V.A., Knopov P.S. (2018) Models of the optimal resource allocation for the critical infrastructure protection. Cybernetics and Systems Analysis, Vol. 54, № 5, pp. 696−706.

Gorbachuk V.M., Lupey M.I., Dunaievskyi M.S. (2022) Pidkhody do rezylientnosti krytychnykh infrastruktur [Approaches to critical infrastructure resilience]. Science and education for sustainable development. A.Ostenda, V.Smachylo (eds.) Katowice, Poland: University of Technology, Katowice, pp. 87−95.

Gorbachuk V.M., Tarasova L.H. (1993) Analiz krytychnykh sytuatsii tekhnohennoi pryrody, shcho pryzvodiat do avarii i katastrof u riznykh haluziakh hospodarskoi diialnosti [Analysis of critical situations of man-made nature, leading to accidents and catastrophes in various sectors of economic activity]. Kyiv: In-t kibepnetyky im. V. M. Glushkova AH Ukrainy, 28 p. (Ppeppynt / In-t kibepnetyky im. V. M. Glushkova AN Ukrainy.

Ermolieva T., Havlik P., Frank S., Kahil T., Balkovic J., Skalsky R., Ermoliev Y., Knopov P.S., Borodina O.M., Gorbachuk V.M. (2022) A risk-informed decision-making framework for climate change adaptation through robust land use and irrigation planning. Sustainability, 14, 1430.

Haivoronskyy O.O., Ermoliev Yu.M., Knopov P.S., Norkin V.I. (2015) Mathematical modeling of distributed catastrophic and terrorist risks. Cybernetics and Systems Analysis, Vol. 51, № 1, pp. 85−95.

Gorbachuk V.M., Dunaievskyi M.S., Batih L.O. (2021) Nova enerhetyka y ekonomichni zminy [New energy and economic change]. Ekonomika. Finansy. Biznes. Paradyhmalni zrushennia v ekonomichnii teorii XXI st. A.I.Ihnatiuk (red.) Kyiv: KNU imeni T.Shevchenka, pp. 45−47.

Zhu X., Liao B., Yang S. (2021) An optimal incentive policy for residential prosumers in Chinese distributed photovoltaic market: a Stackelberg game approach. Journal of Cleaner Production, July, Vol. 308, 127325.

Zhu X., Liao B., Yang S., Pardalos P.M. (2021) Evolutionary game analysis on government subsidy policy and bank loan strategy in China’s distributed photovoltaic market. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, May, https://doi.org/10.1007/s10472-021-09729-3.

Monarca U., Cassetta E., Pozzi C., Dileo I. (2018) Tariff revisions and the impact of variability of solar irradiation on PV policy support: the case of Italy. Energy Policy, August, Vol. 119, pp. 307–316.

Chen W., Wei P. (2018) Socially optimal deployment strategy and incentive policy for solar photovoltaic community microgrid: a case of China. Energy Policy, May, Vol. 116, Issue C, pp. 86–94.

Mundaca L., Samahita M. (2020) What drives home solar PV uptake? Subsidies, peer effects and visibility in Sweden. Energy Research & Social Science, February, Vol. 60, 101319.

Kaplani E., Kaplanis S. (2012) A stochastic simulation model for reliable PV system sizing providing for solar radiation fluctuations. Applied Energy, September, Vol. 97, pp. 970–981.

Miller D., Hope C. (2000) Learning to lend for off-grid solar power: policy lessons from World Bank loans to India, Indonesia, and Sri Lanka. Energy Policy, February, Vol. 28, Issue 2, pp. 87–105.

Xu L., Zhang Q., Wang K., Shi X. (2020) Subsidies, loans, and companies’ performance: evidence from China’s photovoltaic industry, February. Applied Energy, vol. 260, 114280.

Переглядів статті: 125
Завантажень PDF: 87
Опубліковано
2022-03-31
Як цитувати
Горбачук, В. М., Дунаєвський, М. С., & Сулейманов, С.-Б. (2022). МОДЕЛЮВАННЯ САМОПІДТРИМУВАНИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ УРЯДОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ, ДЕРЖАВНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГОГЕНЕРАЦІЇ. Економічний простір, (179), 146-152. https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-22
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ